Kernteam palliatieve zorg

Onderwerp: expertisecentrum

De visie van ZorgAccent is dat cliënten zo veel mogelijk zelf de regie over hun stervensproces moeten kunnen hebben, zodat het levenseinde zo verloopt zoals ze dat zelf graag willen. Ieder mens neemt immers afscheid van het leven op zijn eigen manier. ZorgAccent biedt hierin ondersteuning op maat, passend bij de individuele mens en begeleid door goede professionals. Palliatieve zorg richt zich met name op het directe contact tussen zorgverlener en cliënt/naasten. Dit houdt in dat de zorgverlener deskundig moet zijn op het terrein van palliatieve zorg en dat die zorgverlener daar ook een goed gevoel bij heeft, van zichzelf weet dat hij/zij dat kan.

Goede palliatieve zorg van levensbelang

Goede palliatieve zorg van levensbelang

Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Deze zorg richt zich op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven. Dit houdt in dat er naast aandacht voor medische problemen zoals pijn en benauwdheid, ook aandacht is voor psychische of sociale problemen, zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Hierbij is ook aandacht voor de ondersteuning en begeleiding van de naasten van de cliënt. Op allerlei niveaus in de samenleving raakt men steeds meer bewust van het feit dat het goed vormgeven van de palliatieve zorg in de laatste levensjaren van ‘levensbelang’ is voor alle betrokkenen: niet alleen voor cliënt en naasten maar ook voor professionals. Palliatieve zorg kan overal geboden worden: thuis, in een hospice, in elke zorginstelling en ook binnen ziekenhuizen.

Hoe geven we palliatieve zorg binnen ZorgAccent vorm?

Kernteam palliatieve zorg

Om de kwaliteit van palliatieve zorg organisatiebreed te ondersteunen en zo mogelijk te verbeteren, is binnen ZorgAccent het kernteam palliatieve zorg actief. Het team bestaat uit kennisdragers palliatieve zorg uit de woonzorg en de wijkverpleging. ZorgAccent faciliteert haar medewerkers zoveel mogelijk op het gebied van kennis en vaardigheden ten aanzien van palliatieve zorg. Een aantal medewerkers uit de wijkverpleging hebben de opleiding tot Zorgconsulent Palliatieve Zorg (ZPZ) afgerond. Zij kunnen hun collega’s ondersteunen bij vragen op het gebied van palliatieve zorg. Het kernteam coacht een jaar lang, in nauwe samenwerking met het netwerk palliatieve zorg, een wijkteam en een team uit de woonzorg intensief op het gebied van palliatieve zorg. Bij vragen of suggesties op het terrein van palliatieve zorg kunt u een mail sturen naar kennisdragerspalliatievezorg@zorgaccent.nl

Netwerk Palliatieve Zorg

ZorgAccent maakt deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest-Twente. Het Palliatief Platform onderhoudt nauw contact met dit netwerk. Ook binnen de Ziekenhuisgroep Twente is enige tijd geleden een speciaal team geformeerd dat palliatieve zorg als speerpunt heeft.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: