Kwaliteit van zorg

Hoe denkt ZorgAccent over kwaliteit?

ZorgAccent heeft in haar strategische visie de keuze gemaakt om het eigenaarschap van kwaliteit van zorg en veiligheid zoveel mogelijk terug te geven aan de professional. Dit betekent dat het leveren van goede zorg weer bij de vakman/-vrouw, dus bij de zorgverleners, ligt. Natuurlijk in nauw overleg met de cliënten. Vanuit het denken; Kwaliteit kost geen tijd, dat doe je gewoon, gaan we er vanuit dat dit denken bij het dagelijkse handelen van elke medewerker van ZorgAccent hoort. Deze ingrijpende beweging maakt dat ZorgAccent aan de slag is gegaan om een nieuw kwaliteitsdenken te ontwikkelen dat meer aansluit bij dit principe.

Wat is de visie van ZorgAccent op kwaliteit?

Afgeleid van het visiedocument leggen we de visie op kwaliteit uit in 9 uitgangspunten.

Kwaliteitsdenken: Primair Proces en Gezonde Organisatie

We hebben het kwaliteitsdenken onderverdeeld in het Primair proces (de handen aan het bed) en de Gezonde organisatie. In onderstaand schema ziet u uit welke bouwstenen het primair proces en de gezonde organisatie zijn opgebouwd.

Zorgplan

Zorgplan

 

Samen met u (en eventueel uw naasten) maken wij binnen 24 uur een voorlopig zorgplan. Hiermee kunnen wij onze zorgverlening die het beste aansluit bij uw wensen en mogelijkheden direct starten. Wij stellen dit zorgplan binnen een termijn van 6 weken na aanvang van de zorgverlening definitief vast.

Wat vindt u terug in uw zorgplan?

In dit zorgplan is een systematische risicosignalering opgenomen (RIF).  Hiermee garanderen wij de zorginhoudelijke basisveiligheid. Ook plannen wij evaluaties met u en eventueel uw naasten. Daarnaast plannen wij een multidisciplinair overleg (een overleg tussen alle behandelaren en uw verzorgenden die betrokken zijn) als u een indicatie heeft via de Wet Langdurige Zorg inclusief behandeling.

Uw handtekening in de (gescande) zorgverleningsovereenkomst, is de bevestiging dat wij in samenspraak met u het zorgplan hebben opgesteld en dat u akkoord gaat met de afspraken.

Elektronisch Cliënten Dossier

in het Elektronisch Client Dossier (ECD) kunt u te allen tijde de rapportages over uw zorgverlening inzien. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven kunnen uw naasten ook meekijken.   

Basisveiligheid

Basisveiligheid

Goede zorg is altijd maatwerk. Toch is het belangrijk om in de verpleeghuiszorg het voorkomen van belangrijke zorgproblemen vast te leggen en te volgen. Dit doen wij in het Elektronisch Cliëntendossier (ECD).

Belangrijke zorgproblemen kunnen zijn:

 • ondervoeding;
 • doorligwonden (decubitus);
 • depressie;
 • vallen;
 • polyfarmacie (veel medicatiegebruik);
 • delier (plotselinge verwardheid, angsten);
 • incontinentie;
 • wondproblemen.

Wij leggen deze problemen vast in het ECD. Hiervoor vullen wij een Risico Inventarisatie Formulier (RIF) in. Hierdoor kunnen onze medewerkers de ontwikkeling van het probleem bekijken. Zo nodig passen zij het beleid aan of besteden zij extra aandacht aan het voorkomen daarvan.

Specialisten werken samen

ZorgAccent's eigen (praktijk)verpleegkundigen, verzorgenden, specialist ouderengeneeskundigen, psychologen, geestelijk verzorgers, muziektherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten werken multidisciplinair samen. Hierdoor kunnen zij zorgproblemen integraal oppakken en hiervan leren. Hierdoor groeit het risicobewustzijn bij alle disciplines en kunnen we samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goede kwaliteit van zorg.

Cliënt- en naastenparticipatie

Cliënt- en naastenparticipatie

ZorgAccent ziet u als uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. Als u in een woonzorglocatie van ZorgAccent komt wonen, stellen wij in samenspraak met u en uw naasten uw individuele zorgplan op. Hierin nemen wij ook op op welke manier uw familie kan ondersteunen in de zorg.

Als u niet meer in staat bent om uw eigen regie te voeren over het zorgplan, vragen wij een naaste om dit namens u te doen. Mocht er geen naaste (meer) zijn, dan zoeken wij een mentor die in uw belang kan handelen.

Familieavond

Daarnaast organiseren wij in onze woonzorglocaties minimaal 1 keer per jaar een ontmoeting met u (en uw medebewoners) en uw familieleden. Tijdens zo'n familieavond kunt u samen met teamleden reflecteren op de gang van zaken in de woongroep. Dit noemen wij horizontale verantwoording.

In dit filmpje vertelt Nancy Tammerijn over hoe zij en haar vader door medewerkers van het zorgteam betrokken worden bij de zorg voor haar moeder. 

Cliënttevredenheid: basis voor kwaliteit

Cliënttevredenheid: basis voor kwaliteit

 

Bij ZorgAccent is er veel aandacht voor de ervaringen van u en uw naasten. Deze ervaringen zijn immers de spiegel van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en behandeling. In de gesprekken tussen medewerkers en cliënten onderling is cliënttevredenheid een belangrijk onderwerp. Wanneer u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij wat wij daaraan kunnen doen.

ZorgAccent stimuleert haar cliënten hun ervaringen te delen via ZorgKaart Nederland.

Leren en Verbeteren

Leren en Verbeteren

Van fouten kun je leren

Waar gewerkt wordt, worden soms fouten gemaakt of zijn er incidenten. U kunt daarbij denken aan een fout bij de toediening van medicatie, een cliënt die valt of agressie. Wij proberen natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk onze zorg te verlenen, maar helaas is niet alles te voorkomen. Onze medewerkers zullen bij fouten en incidenten wel altijd in het team bespreken hoe ze zijn ontstaan en hoe dit te verbeteren om dit in de toekomst te voorkomen.

Reflectieschrift

Elk team heeft een (digitaal) reflectieschrift waar teamleden een korte notitie maken van fouten en/of incidenten, aangeven wanneer die zijn besproken en of er wel of niet werkafspraken uit zijn voortgekomen. Het is de verantwoordelijkheid van individuele professionals en professionele teams om constant te reflecteren, te leren en te verbeteren en om onderlinge afspraken te maken die kwaliteit van zorg verbeteren en borgen.

Melding incidenten

ZorgAccent houdt zich aan het melden van incidenten en/of calamiteiten beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Door een interne incidentencommissie wordt middels een beslisboom gekeken welke acties er moeten volgen.

 

Reflecteren en Evalueren

Reflecteren en Evalueren

Reflecteren en evalueren is een teamaangelegenheid. Maar teams onderhouden ook actief contact met collegateams, ondersteunende diensten en de directie. Dit gebeurt in zeepkistbijeenkomsten, jaargesprekken, teambesprekingen en scholingen door alle helpers rondom de teams. Hierdoor is er continue aandacht voor leren/ reflecteren / evalueren en verbeteren.

Uiteraard zoeken wij hierin de verbinding met het kwaliteitskader van het ZorgInstituut.

Zorgvisie; Wonen, Welzijn, Zorg en Behandeling

Zorgvisie; Wonen, Welzijn, Zorg en Behandeling

ZorgAccent heeft een specifieke visie op zorg met betrekking tot de leefwijze, benaderingswijze, behandelwijze en verpleging/verzorging van een specifieke doelgroep.

Doel van deze visie is dat u als bewoner of cliënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven houdt. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij het zorgconcept van de specifieke doelgroep waar zij mee werken kennen, dat zij de kennis hiervan actueel houden en hiernaar werken.

 

 

Kennis delen

Kennis delen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZorgAccent faciliteert medewerkers dusdanig dat zij kennis onderling kunnen delen. Woonzorgmedewerkers communiceren op het platform Welinked; medewerkers wijkverpleging op het ZorgAccentWeb. Voor inforrmatie die voor iedereen toegankelijk moet zijn, kunnen medewerkers en vrijwilligers terecht op het ZorgAccentPlein. Dat is op dit moment nog in ontwikkeling, maar komt eind 2017 beschikbaar voor alle medewerkers van ZorgAccent.

Welke informatie kunnen zij op het ZorgAccentPlein vinden?

 • kennisbank: vakinhoudelijke informatie;
 • E-learning content, informatie over training of scholing;
 • zorgconcepten (en andere deskundigheidsbevorderende informatie);
 • Vilans - en de Hygiëneprotocollen (ook te benaderen via beide werkomgevingen);
 • vacatures;
 • smoelenboek;
 • berichten van RvB en directie;
 • webshop voor folders en promotiemiddelen;
 • webbased applicatie voor het maken van posters, visitekaartjes en uitnodigingen; en
 • agenda evenementen en activiteiten.

Experts

ZorgAccent kent vele inhoudelijke experts die een rol hebben in het vergroten van kennis en kunde. Medewerkers kunnen via de interne kennisbank contact leggen met deze kennisdragers. Daarnaast heeft ZorgAccent eigen protocollen die betrekking hebben op de ‘Gezonde organisatie’.

Constante scholing

Constante scholing

We gaan er van uit dat onze professionals de verantwoordelijkheid nemen om constant te leren en te verbeteren. Dit kan op allerlei manieren. Door het lezen van vakliteratuur, door het bijwonen van symposia, het volgen van een training of door intervisie met het team.

Uiteraard is er de constante afweging of men voldoende bevoegd en bekwaam is. ZorgAccent verwacht van haar medewerkers dat RVH handelingen (handelingen die bij de uitvoering ervan risico’s met zich meebrengen voor de cliënt) aantoonbaar op orde zijn.

Collegiale toetsing

Collegiale toetsing

Gluren bij de buren

Middels de ZorgAccent Spiegel, het gluren bij de buren, kijken collega’s (vakgenoten) in elkaars dagelijkse praktijk. Door bij andere zorgorganisaties mee te kijken, doen zij ervaringen op met als doel hiervan te leren en te verbeteren. Op deze manier toetsen zij kwaliteitseisen en veiligheidsafspraken in de praktijk.

Collegiale toetsing

Professionals /teams nemen binnen onze organisatie een collegiale toetsing bij elkaar af. Het spiegelen zet medewerkers en teams aan het denken en draagt bij aan het zich eigen maken van regels en afspraken. Teams pakken zelf de verantwoordelijkheid op voor het verbeteren en ontwikkelen, als eigenaar van ‘kwaliteit en veiligheid’. Jaarlijks geeft de directie aan op welke items er toetsingen zullen plaatsvinden. Daarnaast is het uiteraard mogelijk dat teams zelf op een item een toetsing aanvragen. 

Primair proces

Jaargesprek kwaliteit

Jaargesprek kwaliteit

Beide directeuren (Ina Kerkdijk: woonzorg en Erik Vuurboom: wijkverpleging) bezoeken jaarlijks de teams. Door in gesprek te gaan met de medewerkers kunnen zij een inschatting maken welke groei-ontwikkeling het team doormaakt op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en -verbetering.

De directie doet verslag over haar bevindingen in de kwartaalrapportage naar de Raad van Bestuur en de toezichthouders, en geeft daarbij een oordeel over de voortgang.

Kwaliteitsregister V&VN, beroepsregister behandelaren en BIG-register

Kwaliteitsregister V&VN, beroepsregister behandelaren en BIG-register

ZorgAccent stimuleert en maakt deelname mogelijk in het kwaliteitsregister V&VN (een beroepsvereniging voor alle verzorgenden en verpleegkundigen).

Alle behandelaren zijn ingeschreven bij hun beroepsregister en alle verpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd (de Wet BIG is gebaseerd op alle beroepen in de individuele gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen).

ZorgAccent gaat voor haar verzorgenden uit van het beroepsprofiel zorgkundige. 

Gezonde organisatie

Informatievoorziening

Informatievoorziening

 (voorbeeld; klik hier)

Eén keer per half jaar worden alle informatiebronnen ten behoeve van u en uw medebewoners (brochures, website, informatieset bij de zorgverleningsovereenkomst) gecheckt op juistheid en volledigheid, en zo nodig bijgesteld.

Organisatie veiligheid

Organisatie veiligheid

 • Voedselveiligheid;

Jaarlijks worden centrale keukens bezocht door Hygiënekeur, die voor ons de externe HACCP-audit uitvoert en HACCP-trainingen verzorgt. De interne functionaris HACCP bezoekt jaarlijks elk woonzorgteam en voert dan een check uit en geeft informatieve kookworkshops. Daarnaast worden onaangekondigd externe audits uitgevoerd door de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA).

 • Hygiëne;

Jaarlijks stelt de hygiënist een auditplan op in samenspraak met de directie. Dit wordt ondergebracht in de ZorgAccent Spiegel.

Zipnet is een besloten website voor ZorgAccent en biedt de medewerkers informatie over Hygiëne & Infectiepreventie in de vorm van beleid, protocollen en checklists.

De informatie op ZIPnet.nl, is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie

 • Legionella

Twee keer per jaar worden de woonzorglocaties gecontroleerd op aanwezigheid van legionella. Bij afwijkingen wordt overgegaan naar een draaiboek volgens landelijke richtlijnen.

 • Brandveiligheid

Alle locaties worden door de brandweer als brandveilig aangemerkt conform de laatste voorschriften en regelmatig gecontroleerd volgens het Auditplan.

Bij het schrijven van dit kwaliteits- en veiligheidsbeleid zijn er verbouwingen gaande of gepland om voor alle gebouwen van ZorgAccent het certificaat van brandveiligheid te verkrijgen.

 • Bedrijfshulpverlening

Vanuit de centrale organisatie wordt zorggedragen dat op elke woonzorglocatie een BHV-plan aanwezig is waarin geregeld is dat voldoende medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener, dat alle benodigde materialen aanwezig zijn en goed functioneren en er met enige regelmaat een calamiteiten- en ontruimingsoefeningen plaatsvindt.

 • RIE

Er zijn 2 arbeidsdeskundigen op het gebied van de RIE aanwezig, die teams kunnen raadplegen.

Calamiteiten

Calamiteiten

Er kunnen zich op meerdere gebieden calamiteiten voordoen.

Er is een 24-uurs bereikbaarheid van een lid van het managementteam waar een melding gedaan kan worden, zodat hij/zij kan beoordelen welke opvolging noodzakelijk is.

Conform de inspectievoorwaarden worden calamiteiten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Klachten

Klachten


Omdat ZorgAccent zeggenschap en eigenaarschap dichtbij de cliënt heeft georganiseerd worden veel klachten in de dagelijkse praktijk en op de werkvloer opgelost.

We hebben het liefst dat u ons zo snel mogelijk informeert als u ergens mee zit. Blijf niet met klachten rondlopen.

Wij willen u zoveel mogelijk ondersteunen in uw dagelijkse behoeften. Dankzij uw informatie kunnen wij ons werk verder verbeteren.

Indien u of familielid toch een formele klacht wil indienen of een signaal van onvrede wil geven zal deze conform het aanwezige klachtenreglement worden behandeld. Er zal een registratie worden bijgehouden van de klachten.

Personeelssamenstelling en inzet

Personeelssamenstelling en inzet

ZorgAccent werkt met normen waarin geregeld is van hoeveel zorgverleners u zorg ontvangt. Een team bestaat daarom maximaal uit 15 personeelsleden.

Continuïteit in zorgverleners is belangrijk voor de cliënt om een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen.

De zorgverleners kennen de cliënt goed en kunnen routine opbouwen in de handelingen wat een positief effect heeft op de kwaliteit van de uitvoering.

Ook heeft ZorgAccent kaders ten aanzien van het aanwezige deskundigheidsniveau in de teams. Door op deze link te klikken ziet u een dagoverzicht van een huiskamer.

Ieder team heeft minimaal niveau 3 IG om de verantwoordelijkheid van de diensten te waarborgen. Wanneer er specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn kan elk team een beroep doen op (praktijk)verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde, die binnen 30 minuten ter plaatse kunnen zijn.

Bij indiensttreding van medewerkers wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag)  gevraagd en een check gedaan op aanwezigheid van vereiste diploma’s.

ZorgAccent kiest ervoor om zoveel mogelijk geld naar “handen aan het bed” te laten gaan.

 

Medezeggenschap

Medezeggenschap

ZorgAccent hecht veel waarde aan medezeggenschap en inspraak van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Binnen onze formele medezeggenschapsorganen denken en praten zij mee en adviseren zij ons over het te voeren beleid.

Medezeggenschap cliënten

De (formele) medezeggenschap voor cliënten, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, is ondergebracht bij de Lokale Cliëntenraad (LCR) en Centrale Cliëntenraad (CCR). Zij vertegenwoordigen de belangen van alle cliënten. Zij fungeert als klankbordgroep voor de raad van bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid van ZorgAccent met extra aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Daarnaast wil ZorgAccent zich horizontaal verantwoorden; wat inhoudt dat elk team samen met cliënten, naasten en vrijwilligers onderwerpen bespreekt die team- of afdelingsgericht zijn. We noemen dat; Samen Doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, bejegening, huisregels, maaltijden, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging, activiteiten, etc.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van de medewerkers van ZorgAccent is geregeld via de Ondernemingsraad (OR), conform de Wet op de ondernemingsraden. De raad van bestuur overlegt maandelijks met de OR over lopende aangelegenheden. Onderwerpen die advies- of instemmingsplichtig zijn, worden voorgelegd aan de OR.

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

Om te weten hoe het zit met de kwaliteit van zorg bij de handen aan het bed (het primair proces), zal systematisch navraag worden gedaan of worden gemeten.

Sommige kwaliteitsaspecten kunnen objectief gemeten worden zoals de aanwezigheid van legionella, maar vele aspecten vragen om een beoordeling in de praktijk door middel van een observatie en/of gesprek. Zo kunnen we goed beoordelen of de kwaliteit van hoog niveau is.

Leiderschap, Gouverant en Management

Leiderschap, Gouverant en Management

Visie op zorg

Samen met alle belanghebbenden is onze huidige zorgvisie opgesteld. Onze missie gaat over datgene waarvoor we staan: onze waarden en identiteit. De missie van ZorgAccent: het bieden van samenhangende arrangementen van wonen, welzijn en zorg, waarbij deskundigheid van de medewerker, vraaggerichte dienstverlening en autonomie van de cliënt uitgangspunt zijn. De relatie met de cliënt staat centraal.

Denken in mogelijkheden

ZorgAccent heeft als ondertitel bij haar naam opgenomen: 'Denkt in mogelijkheden'. Dit staat ervoor dat we samen met u en uw naasten zoeken naar de optimale oplossingen. We beschouwen een situatie niet als een gegeven; we bekijken deze altijd met oprechte interesse en vanuit het besef dat elke situatie uniek is. Omdat iedere cliënt anders is kan het zijn dat wat op het ene moment wél werkt, op het andere moment wellicht niet werkt. We gaan dan opzoek naar oplossingen en nemen initiatief.

Kernwaarden

Respect, betrokkenheid, vertrouwen en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste waarden die ons kenmerken. Deze kernwaarden zijn in onze organisatie van groot belang. Hier spreken we elkaar op aan en wordt op gestuurd. Door het middel van zelforganisatie in teams hebben zorgverleners alle ruimte om hun vakmanschap uit te oefenen. ZorgAccent kiest ervoor zo min mogelijk te werken met regels en zoveel mogelijk op basis van vertrouwen. Teams nemen het eigenaarschap voor goede zorg voor de cliënt op zich.

Leiderschap en goed bestuur

ZorgAccent heeft gekozen voor een bestuurder die ruime ervaring heeft in het vak verpleegkunde. De Raad van Bestuur stelt zich dienstbaar op aan de organisatie en is daarop aanspreekbaar. Ook maakt zij de verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld. Zij loopt ieder kwartaal mee binnen het primaire proces (dus met de diverse teams) om voldoende gevoel te houden met wat er zoal op de werkvloer speelt. De Raad van Bestuur krijgt regelmatig informatie over veiligheid en kwaliteit van zorg door middel van spiegelgesprekken, rapportages van ‘gluren bij de buren’, via het lerend netwerk en van de directeuren.

Rol en positie interne organen en toezichthouders

De Raad van Bestuur heeft regelmatig overleg met de Clientenraad en de Ondernemingsraad. Hierin vinden gesprekken plaats over de inhoud van de zorg en de algemene gang van zaken binnen ZorgAccent. ZorgAccent heeft geen VA R(Verpleegkundige en/of Verzorgende Adviesraad) omdat alle verpleegkundigen en verzorgenden worden geraadpleegd op een moment dat er iets speelt dat hun vak aangaat. Iedere professional wordt serieus genomen.

Het werken vanuit de Zorgbrede Governance Code is voor ons belangrijk.