Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Wat zegt ZorgAccent over Kwaliteit en hoe wij ons verantwoorden. Jaarverslag kwaliteit 2018

ZorgAccent heeft deskundige medewerkers in dienst die hun vak verstaan. Zij leveren goede kwaliteit van zorg; iedere dag en iedere minuut. Iedere bewoner/cliënt is uniek en vraagt iets anders. Onze medewerkers werken vanuit het vanzelfsprekende principe dat de kwaliteit van zorg goed is wanneer zij antwoord kunnen geven op de vraag en behoefte van de bewoner/cliënt. Hierbij denken onze medewerkers in mogelijkheden, maar zij weten ook waar de grenzen liggen.

Kwaliteitsdenken: Primair Proces en Gezonde Organisatie.

We hebben het kwaliteitsdenken onderverdeeld in zoals wij dat noemen het Primair proces (de directe leefomgeving van de bewoner/cliënt) en de Gezonde organisatie (de basisveiligheid is op orde en is ondersteunend naar het primaire proces).

Kwaliteitskader woonzorg

In onderstaand schema ziet u uit welke thema’s het primair proces en de gezonde organisatie voor de woonzorg zijn opgebouwd. Wij hebben ons kwaliteitsdenken voor de woonzorg ingepast in de ‘bouwstenen’ van het kwaliteitskader.

Kwaliteitskader wijkverpleging

Voor de wijkverpleging wordt op dit moment landelijk een kwaliteitskader ontwikkeld. Dat ZorgAccent ook binnen de wijkverpleging goede kwaliteit van zorg levert leest u hier of ziet u in deze films.

 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Visie op zorg in een woonzorglocatie

ZorgAccent werkt met een duidelijke visie; Net als Thuis, of zo thuis mogelijk; ZorgAccent hecht waarde aan- en draagt onderstaande uitgangspunten uit. Deze gelden zowel voor u als bewoner alsook voor onze medewerkers;

 • Aandacht voor elkaar
 • Respect voor elkaar (iedereen is uniek)
 • Iedereen voelt zich thuis bij ons
 • Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en  leven

Een heldere visie is als een kompas. Het geeft richting, helpt ons de juiste keuzes te maken en geeft iedereen zicht op wat wij belangrijk vinden en waar we ons in onderscheiden. Voor u betekent de visie dat we er alles aan doen om de omgeving waar u woont zoveel mogelijk te laten aansluiten op dat wat u prettig vind en gewend was. Zowel in de inrichting van uw appartement, de daginvulling, eten en drinken, levensvragen, leefstijl, levensovertuiging etc. We gaan uit van uw leven, uw wensen en behoeftes en kijken met onze professionele blik mee welke keuzes we daarin samen met u en uw naasten kunnen maken om het wonen en welzijn zo prettig en veilig mogelijk voor u te laten zijn. In samenwerking met professionals, vrijwilligers, naasten en mantelzorgers zorgen we ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. 

Persoonlijk zorgleefplan

ZorgAccent ziet u als uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. Als u in een woonzorglocatie van ZorgAccent komt wonen, stellen wij in samenspraak met u en uw naasten uw individuele zorgplan op. Hierin beschrijven wij ook op welke manier uw naasten betrokken kunnen zijn bij de zorgverlening en de kwaliteit van leven. U praat zelf mee over uw eigen zorgplan. Als dat niet meer goed lukt, mag u iemand toestemming geven om voor u mee te praten. Indien deze ook niet aanwezig is, zal een mentor worden gezocht die in uw belang kan handelen.
Bij de doorontwikkeling van ons eigen ontworpen ECD, gaan we er vanuit dat het dossier in eerste plaats van u zelf is. U kunt dus al voor opname het dossier vullen door het beantwoorden van vragen en het schetsen van uw eigen(aardig)heid, waardoor zorg aanvullend kan zijn, maar kwaliteit van leven; “Net als Thuis, of zo thuis mogelijk”, als uitgangspunt wordt gehanteerd. Daarnaast kunnen u (en/ of uw naasten die u toestemming geeft) ook op elk moment van de dag het dossier inzien, meeschrijven, acties aanvragen, etc. Uw voorlopige, individuele zorgplan wordt binnen 24 uur in samenspraak met u, uw naasten en de professionals gemaakt. We stellen dit zorgplan vast binnen een termijn van 6 weken. Dit zorgplan is voor ons de basis van waaruit we heel transparant de zorg verlenen, verbeteren en evalueren. Het zorgplan wordt samen met u, uw naasten of een mentor, minimaal 1x per jaar, en indien nodig of wenselijk vaker, besproken met het multidisciplinair team. U en uw naasten krijgen een contactpersoon die de zorg coördineert en waar u in eerste instantie uw vragen aan kwijt kunt. Uiteraard kunt u bij zijn/ haar afwezigheid ook uw vragen aan het team stellen.

Leveringsvoorwaarden 

Als u bij ZorgAccent in zorg komt, sluiten wij een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met u af. Dat betekent dat u akkoord gaat met het opgestelde zorg- of ondersteuningsplan en met de uitvoering ervan. Ook geeft u hiermee aan in te stemmen met de leveringsvoorwaarden.

Waar vind ik de leveringsvoorwaarden van ZorgAccent?

De voorwaarden van ZorgAccent zijn opgenomen in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst die ZorgAccent met u afsluit. Deze is te downloaden via de link op deze pagina;  zorg-endienstverleningsovereenkomst

Wij beschikken over een privacyreglement conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Wonen en welzijn

Wonen en welzijn

Net als thuis of zo thuis mogelijk

ZorgAccentvindt het belangrijk dat u zich zo thuis mogelijk voelt wanneer u verhuist naar een van onze woonzorglocaties. Samen met u en uw naasten zoeken we naar mogelijkheden, zodat u een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en welbevinden ervaart. U bepaalt als bewoner zoveel mogelijk zelf hoe u de dag wil doorbrengen. Zo bepaalt u bijvoorbeeld zelf hoe laat u wilt opstaan of welke bezigheden u wilt gaan doen. Het doel is dat u met plezier bij ons woont en dat u ook bij ZorgAccent kunt blijven doen wat u gewend was toen u nog thuis woonde. De teams organiseren samen met vrijwilligers tal van activiteiten die aansluiten bij de wensen van u en andere bewoners. Deze activiteiten richten zich niet alleen op alledaagse momenten, zoals samen koffiedrinken, samen boodschappen doen of samen naar de markt gaan. Maar zij organiseren ook grote activiteiten georganiseerd als bijvoorbeeld zangmiddagen, bingo en bloemschikken. Ieder team en binnen iedere woonzorglocatie geeft men in samenspraak met u en andere bewoners hier een invulling aan.

ZorgAccent werkt met kleine, vaste teams die zorgen voor een kleine groep bewoners. Hierdoor leert u de medewerkers goed kennen en andersom. De medewerkers vormen samen met de vrijwilligers,  u en uw naasten een gemeenschap die samen komt tot oplossingen die aansluiten bij uw wensen en mogelijkheden.

Herkenbare omgeving

ZorgAccent houdt in haar gebouwen rekening met het wonen van verschillende doelgroepen. Zo sluiten we zoveel mogelijk aan bij de beleving  Net als Thuis. We hopen hiermee te bereikend dat u het wonen op een van onze locaties zo prettig mogelijk ervaart. Ook kunt u uw eigen kamer inrichten met eigen spullen waaraan u gehecht bent, waardoor het gevoel van thuis zoveel mogelijk vorm krijgt.

Cliënttevredenheid

Bij ZorgAccent is er veel aandacht voor de ervaringen van u en uw naasten. Deze ervaringen geven de kwaliteit weer van de door ons geleverde zorg en behandeling. In de gesprekken tussen medewerkers en bewoners onderling is cliënttevredenheid een belangrijk onderwerp. Wanneer u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij wat wij daaraan kunnen doen.

Familieavond/bijeenkomsten

Minimaal een keer per jaar organiseren wij in onze woonzorglocaties een ontmoeting met u, uw medebewoners en alle betrokken familieleden. Tijdens een dergelijke familieavond of-bijeenkomst kunt u samen met teamleden praten over wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden aan de gang van zaken in de woongroep. Dit noemen wij horizontale verantwoording.

In dit filmpje vertelt Nancy Tammerijn over hoe zij en haar vader door medewerkers van het zorgteam betrokken worden bij de zorg voor haar moeder: 

Veiligheid

Veiligheid

Goede zorg is altijd maatwerk. Wij vinden het belangrijk om, wanneer er zorgproblemen zijn, deze goed vast te leggen en de ontwikkeling daarvan in de gaten te houden. Dit doen wij in uw persoonlijk leefplan dat wij opnemen in het Elektronisch Cliëntendossier (ECD).

ZorgAccent formuleert voor elk zorgprobleem beleid. Hierin beschrijven wij hoe ZorgAccent kwaliteit waarborgt en veiligheid vergroot. (Klik hier voor ons beleid op deze zorggebieden) Wij hebben hier diverse controle- en signaleringsmomenten ingebouwd waarop wij preventieve en reactieve actie ondernemen. Zowel op bewoners- als op organisatieniveau. Wij maken hiervoor gebruik van het Risico Inventarisatie Formulier (RIF). Dit vullen wij in om zorgproblemen te inventariseren en we besteden extra aandacht aan het voorkomen van zorgproblemen.

Multidisciplinair samenwerken of hoe medewerkers uit verschillende disciplines samenwerken aan uw zorg

In de woonzorglocaties van ZorgAccent krijgt u te maken met een team van professionele medewerkers. Elk is deskundig op een specifiek vakgebied. Wij zetten ze even op een rijtje voor u:

 • verzorgenden;
 • (praktijk)verpleegkundigen;
 • specialisten ouderengeneeskunde;
 • psychologen;
 • geestelijke verzorgers;
 • muziektherapeuten;
 • ergotherapeuten;
 • fysiotherapeuten;
 • logopedisten en
 • diëtisten.

Vanuit uw leefplan formeren wij een zorgteam dat er voor zorgt dat u de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg ontvangt. De medewerkers op uw huiskamer werken multidisciplinair samen met andere zorgverleners. Dat wil zeggen dat medewerkers uit diverse disciplines zorgproblemen met elkaar bespreken. Hierdoor kunnen zij problemen vanuit verschillende gezichtspunten bespreken, behandelen en hiervan leren. Met als resultaat dat het risicobewustzijn bij alle zorgverleners groeit en zij samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goede kwaliteit van zorg.

Regels en richtlijnen; maar de cliënt staat centraal

ZorgAccent werkt met professionals. Dat betekent onder meer dat onze medewerkers werken volgens landelijk vastgestelde protocollen en richtlijnen en uitgaan van wet- en regelgeving. Te denken valt hierbij aan de richtlijnen voor medicatie, de richtlijnen (conform de wet BOPZ) voor de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, de preventie acute ziekenhuisopname en de richtlijn probleemgedrag. Medewerkers weten ook wanneer zij van een protocol mogen afwijken wanneer de persoonlijke situatie van de bewoner hierom vraagt.

Leren en verbeteren: een continu proces

Het toepassen van regels en ervan afwijken wanneer de situatie daarom vraagt zijn onderdeel van het continue proces van het leren en verbeteren. Door middel van collegiale toetsing (in- en extern), deskundigheidsbevordering, congressen en workshops houden medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil. Nieuwe medewerkers krijgen scholing over de visie en over het werken in zelfsturende teams als zij komen werken bij ZorgAccent.

Leren en Verbeteren van kwaliteit

Leren en Verbeteren van kwaliteit

‘Kwaliteitsdenken’

ZorgAccent gaat er vanuit dat iedere bewoner uniek is en dat kwaliteit van leven en van zorg bepaald wordt in de relatie tussen bewoner, naasten en zorgverlener. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij uw behoefte.

ZorgAccent heeft de keuze gemaakt voor het zoveel mogelijk teruggeven van het eigenaarschap van kwaliteit en veiligheid aan de zorgverleners. Het leveren van verantwoorde zorg is de verantwoordelijkheid van de vakman/-vrouw, dus de zorgverlener die dagelijks de bewoner ontmoet, verzorgt en begeleidt.

Constant leren en verbeteren

Binnen ZorgAccent werken deskundige medewerkers die zelf de verantwoordelijkheid nemen om constant te leren en te verbeteren. Dit kan op allerlei manieren, zoals bijvoorbeeld door het lezen van vakliteratuur; het bijwonen van symposia; het volgen van trainingen of door intervisie met het team.

Deelname kwaliteits- en beroepsregister en BIG-registratie

ZorgAccent stimuleert en maakt deelname mogelijk in het kwaliteitsregister V&VN (een beroepsvereniging voor alle verzorgenden en verpleegkundigen). ZorgAccent gaat voor haar verzorgenden uit van het beroepsprofiel zorgkundige. 

ZorgAccent verwacht van haar medewerkers dat RVH handelingen (handelingen die bij de uitvoering ervan risico’s met zich meebrengen voor de bewoner) aantoonbaar van hoge kwaliteit zijn.

Alle behandelaren zijn ingeschreven bij hun beroepsregister en alle verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd. De Wet BIG is gebaseerd op alle beroepen in de individuele gezondheidszorg en beschermt patiënten/bewoners tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen.

Leren en verbeteren; het DNA van ZorgAccent

In het Landelijk kwaliteitskader is het leren en verbeteren een belangrijke bouwsteen. Een bouwsteen die ZorgAccent omarmt omdat het helemaal aansluit bij de visie van ZorgAccent. Het leren en verbeteren gebeurt binnen ZorgAccent dan ook op verschillende manieren.

ZorgAccentspiegel; gluren bij de buren binnen en buiten ZorgAccent

Het leren en verbeteren wordt onder andere zichtbaar door middel van de ZorgAccentspiegel. De ZorgAccentspiegel is het letterlijk ‘gluren bij de buren’. Dit houdt in dat de zorgverlener jaarlijks een dag(deel) meeloopt met een collega van een ander team. Aan de hand van vooraf bepaalde thema’s toetst of kijkt de medewerker hoe het hiermee staat. Een thema kan bijvoorbeeld medicatieveiligheid zijn; wordt er veilig medicatie toegediend op de afgesproken tijden en wordt medicatie veilig opgeborgen? Na het gluren/meelopen vindt er altijd een overleg plaats waar medewerker haar ervaringen deelt en verbeterpunten formuleert, waar zij vervolgens mee aan hetw werk kan.  De directie krijgt een terugkoppeling van de zorgverleners en weet op deze manier hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid en welke verbeterpunten er zijn.

ZorgAccent kijkt niet alleen binnen de eigen organisatie, maar bezoekt ook jaarlijks een collega- instelling, waarbij op dezelfde manier wordt ‘gegluurd’ aan de hand van thema’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Leren en verbeteren van (bijna) fouten

Waar gewerkt wordt, worden soms ook fouten gemaakt. Uiteraard doen we er alles aan om fouten te voorkomen, maar wanneer die soms toch gemaakt worden, wordt dit besproken binnen het team. Indien u hierbij betrokken bent zal het uiteraard ook met u en uw vertegenwoordiger besproken worden. U kunt daarbij denken aan een fout bij de toediening van medicatie, een bewoner die valt of het voorkomen van agressief gedrag. Wij proberen natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk onze zorg te verlenen, maar helaas is niet alles te voorkomen. Onze medewerkers zullen gemaakte fouten en incidenten altijd in het team bespreken en analyseren hoe ze zijn ontstaan en wat er verbeterd kan worden om dit in de toekomst te voorkomen.

Leren en verbeteren door reflecteren en evalueren

Binnen de teams wordt continu gereflecteerd en geëvalueerd, het is namelijk van belang om voortdurend te bespreken: ‘Wat had ik anders kunnen doen?’

Teams houden ook actief contact met collega teams, ondersteunende diensten en de directie. Dit gebeurt in zeepkistbijeenkomsten (jaarlijkse bijpraatmomenten van directie en bestuur met teams over ontwikkelingen in de zorg en in de organisatie), jaargesprekken met de directeur en de teams, teambesprekingen en scholingen door alle experts rondom de teams. Hierdoor is er continu aandacht voor leren, reflecteren, evalueren en verbeteren.

Leren en verbeteren door deelname aan een lerend netwerk

ZorgAccent maakt deel uit van een lerend netwerk, wat betekent dat ZorgAccent zich heeft verbonden aan meerdere andere collega instellingen. Zo vinden er collegiale uitwisselingen plaats, waarbij allerlei disciplines en medewerkers tot aan bestuursniveau ervaringen delen en waar ruimte is om gezamenlijk een thema uit te diepen. Hierdoor ontstaan er altijd weer nieuwe inzichten.

Ook wordt feedback gevraagd op kwaliteitsthema’s, het kwaliteitsplan en het jaarverslag.

Leren en verbeteren door de congressen

ZorgAccent heeft de traditie om jaarlijks congressen te organiseren voor niet alleen de medewerkers, maar ook voor vrijwilligers en familieleden/naasten. Tijdens deze congressen geven medewerkers en externe mensen workshops die aansluiten bij de actuele vraag en vaak is er een inspirerende gastspreker. Om ook innovatie en technologie een plek te geven, wordt er tijdens deze congressen een innovatiemarkt georganiseerd.

Leren en verbeteren door kennis te delen

ZorgAccent faciliteert medewerkers dusdanig dat zij kennis onderling kunnen delen. Woonzorgmedewerkers communiceren op het platform Welinked. Voor informatie die voor iedereen toegankelijk moet zijn, kunnen medewerkers en vrijwilligers terecht op het ZorgAccentPlein. Hierop vinden medewerkers onder andere een kennisbank, de Vilans- en Hygiëneprotocollen en informatie over trainingen en scholingen. Via de interne kennisbank kunnen medewerkers contact leggen met kennisdragers. Dit zijn inhoudelijke experts op één of meerdere gebieden.

 

Personeelssamenstelling en inzet

Personeelssamenstelling en inzet

We begrijpen dat het voor u van belang is dat u een vertrouwensrelatie op kunt bouwen met uw zorgverleners. Vandaar dat er een overzichtelijk aantal medewerkers voor u beschikbaar is zodat u elkaar goed kunt leren kennen.

Kaders: hoeveel zorgverleners verlenen zorg?

ZorgAccent werkt met kaders waarin geregeld is van hoeveel zorgverleners u zorg ontvangt. Een team bestaat daarom uit maximaal 15 zorgmedewerkers die samen met u, uw naasten en vrijwilligers zorgdragen voor een hoge kwaliteit van zorg en leven.

Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze medewerkers u goed kennen en kunt u samen met hen een routine opbouwen die aansluit bij wat u wilt en nodig heeft. Daardoor ontstaat er volgens ZorgAccent een positief effect op de kwaliteit van de zorg en op uw ervaren kwaliteit van leven.

Uiteraard stemt het team alle afspraken af met u en uw naasten. Dit doen wij in het ECD, tijdens MDO’s (multidisciplinair overleg) en tijdens familiegesprekken.

Kaders: hoe deskundig moet de medewerker zijn?

Ook heeft ZorgAccent kaders voor  het aanwezige deskundigheidsniveau in de teams. U mag verwachten dat deze van een hoge standaard uitgaan en dat de verantwoordelijkheid goed is vastgelegd. Teams leiden nieuwe medewerkers op in de praktijk, zodat we meewerken aan goed opgeleide professionals voor onze branche.

Minimaal opleidingsniveau

Ieder team heeft minimaal opleidingsniveau 3 IG om de verantwoordelijkheid van de diensten op een woongroep te waarborgen. Wanneer er specifieke kennis en vaardigheden nodig zij,  kan elk team een beroep doen op (praktijk)verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde, die binnen 30 minuten ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast zijn er meerdere behandelaars betrokken bij de zorgverlening zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, muziektherapeuten, psychologen en diëtisten.

Bij indiensttreding van medewerkers wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag)  gevraagd en een check gedaan op aanwezigheid van vereiste diploma’s.

Infographic een dag op huiskamer Notterstee

ZorgAccent organiseert de zorg aan u simpel in kleine ‘netwerken’ (teams, bewoners, naasten en vrijwilligers) omdat we er vanuit gaan dat kwaliteit van zorg in deze directe relatie samen gemaakt wordt. Hierdoor kunnen we met een minimale overhead werken, waardoor er meer geld beschikbaar is voor de directe zorgverlening. Op deze wijze denkt ZorgAccent mee aan het verantwoord uitgeven van publieke financiële middelen.

Infographic wat doen wij met het zorggeld

Leiderschap en goed bestuur

Leiderschap en goed bestuur

Leiderschap en goed bestuur

ZorgAccent beschrijft in haar visie; ‘Wie het weet mag het zeggen’, wat zoveel betekent dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de hoge kwaliteit van zorg waar we voor staan. Dat betekent dus ook dat ZorgAccent de professionele zelfsturende teams voortdurend in faciliteert en dat iedereen een actieve en signalerende rol heeft.

ZorgAccent heeft gekozen voor een bestuurder die ruime ervaring heeft als verpleegkundige. De Raad van Bestuur, Aline Poolen – van den Brink, stelt zich dienstbaar op aan de organisatie en is daarop aanspreekbaar. Ook maakt zij de verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld. Ieder kwartaal loopt zij mee met diverse teams en neemt zij deel aan de familieavonden en aan de interne medewerkers- familie- en vrijwilligerscongressen om zo voldoende gevoel te houden met wat er zoal op de werkvloer speelt. Ook de Raad van Toezicht van ZorgAccent doet hierin actief mee. De Raad van Bestuur krijgt regelmatig informatie over veiligheid en kwaliteit van zorg door middel van de ZorgAccent Spiegel, rapportages van ‘gluren bij de buren’, via het lerend netwerk en van de directeuren. Het werken vanuit de Governancecode Zorg is voor ons bij alle werkzaamheden erg belangrijk.

Medezeggenschap

ZorgAccent hecht veel waarde aan rechtstreekse medezeggenschap en inspraak van bewoners, medewerkers en vrijwilligers op de eigen afdeling. Binnen onze formele medezeggenschapsorganen denken en praten zij ook mee en adviseren zij ons gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid van ZorgAccent. Hierbij schenken wij extra aandacht aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Cliëntenraad

De (formele) medezeggenschap voor bewoners (conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) is ondergebracht bij de Lokale Cliëntenraad (LCR) en Centrale Cliëntenraad (CCR). Zij vertegenwoordigen de belangen van alle bewoners. 

Meer weten over de cliëntenraad?

Wilt u iets vragen of heeft u een advies voor de cliëntenraad, bel of mail dan met Inge Koppelman; 0548-688000/i.koppelman@zorgaccent.nl

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van de medewerkers van ZorgAccent is geregeld via de Ondernemingsraad (OR, conform de Wet op de ondernemingsraden). Onderwerpen die advies- of instemming plichtig zijn, worden voorgelegd aan de OR.

Meer weten over de ondernemingsraad?

Wilt u iets vragen of heeft u een advies voor de ondernemingsraad, bel of mail dan met Hennie Hoevenberg; 0900-0678/h.hoevenberg@zorgaccent.nl

Rol en positie interne organen en toezichthouders

De Raad van Bestuur heeft regelmatig overleg met de Cliëntenraden en de Ondernemingsraad. Hierin vinden gesprekken plaats over de inhoud van de zorg en de algemene gang van zaken binnen ZorgAccent. ZorgAccent heeft geen Verpleegkundige en/of Verzorgende Adviesraad (VAR) omdat alle verpleegkundigen en verzorgenden worden geraadpleegd op een moment dat er iets speelt dat hun vak aangaat. Wij nemen iedere professional serieus.

Organisatieveiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderdeel binnen onze organisatie. Wij willen de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk waarborgen. Zo controleren we twee keer per jaar op legionella en voldoen al onze locaties aan de laatste voorschriften rondom brandveiligheid.

Het beleid dat wij voeren op diverse andere veiligheidsaspecten ziet er als volgt uit:

Voedselveiligheid

De Houwersgroep, die voor ons de externe HACCP-audit uitvoert en HACCP-trainingen verzorgt, bezoekt  jaarlijks de centrale keukens. De interne HACCP- functionaris bezoekt jaarlijks elk woonzorgteam en voert dan een check uit en geeft informatieve kookworkshops. Daarnaast voert de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) onaangekondigd externe audits uit.

Hygiëne

Jaarlijks stelt de hygiënist een auditplan op in samenspraak met de directie. Dit wordt ondergebracht in de ZorgAccent Spiegel.

Medewerkers van ZorgAccent vinden informatie over Hygiëne & Infectiepreventie op Zipnet, een besloten website voor ZorgAccent waarop beleid, protocollen en checklists te vinden zijn. De informatie op Zipnet is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Op iedere woonzorglocatie van ZorgAccent is een BHV-plan aanwezig. Door dit plan zijn er voldoende medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener, zijn alle benodigde materialen aanwezig en functioneren deze goed en vinden er met enige regelmaat calamiteiten- en ontruimingsoefeningen plaats.

Risico inventarisatie en evaluatie (RIE):

Er is veel  aandacht voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Als teams vragen hebben over op het gebied van de RIE kunnen zij terecht bij twee preventiemedewerkers.

Informatievoorziening en hulpbronnen

Informatievoorziening en hulpbronnen

Het Elektronisch Clientdossier: meelezen en schrijven in uw zorgdossier 

Het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) is de plek waarbij allerlei informatie over u bij elkaar komt. Het is de plek waar we samen uw persoonlijke afspraken vastleggen met als doel dat u een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg en leven ervaart.

Zo kunt u meelezen en schrijven in het zorgdossier. U kunt lezen wat er op uw huiskamer gebeurt aan activiteiten, welke afspraken we met elkaar maken en hoe we de zorg aan u of uw naaste steeds verder kunnen verbeteren.

Alle informatie die wij verzamelen is erop gericht om de zorg te verbeteren. Zo zullen we u vragen of u tevreden bent en of er nog verbeterpunten zijn. Ook melden we in het dossier welke aspecten om een verbeteractie vragen.

We registreren geen onnodige of vanzelfsprekende zaken. We registreren omdat we willen bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Dit doen we op een manier waarbij iedereen betrokken is, op de plek waar het gezien, beleefd en gevoeld wordt, namelijk uw directe woonomgeving.

Eén keer per jaar worden alle informatiebronnen ten behoeve van u (brochures, website, informatie set bij de zorgverleningsovereenkomst) gecheckt op juistheid en volledigheid, en zo nodig bijgesteld.

Website

ZorgAccent is transparant in haar werkwijze en prestaties en laat u, maar ook toezichthouders haar denken over kwaliteit en de voortgang hierin op de website zien. In dialoog gaat ZorgAccent graag het gesprek aan over het kwaliteitsdenken en de wijze van verantwoorden op een manier die bijdraagt aan haar maatschappelijke verantwoording.

Medewerkersplatformen en ZorgAccentPlein: informatie vinden en uitwisselen

ZorgAccent faciliteert medewerkers dusdanig dat zij kennis onderling kunnen delen. Woonzorgmedewerkers communiceren op het platform Welinked. Voor informatie die voor iedereen toegankelijk moet zijn, kunnen medewerkers en vrijwilligers terecht op het ZorgAccentPlein.  U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een kennisbank met vakinhoudelijke informatie, zorgconcepten (en andere deskundigheid bevorderende informatie), smoelenboek (zodat medewerkers elkaar makkelijk kunnen vinden), berichten van RvB en directie, webshop voor folders en promotiemiddelen en een webbased applicatie zodat teams zelf posters, visitekaartjes en uitnodigingen in huisstijl kunnen maken.

Experts

ZorgAccent kent vele inhoudelijke experts die een rol hebben in het vergroten van kennis en kunde. Medewerkers kunnen via de interne kennisbank contact leggen met deze kennisdragers. Daarnaast heeft ZorgAccent eigen protocollen die betrekking hebben op de ‘Gezonde organisatie’.

Hulpbronnen

Elk zorgteam kan een beroep doen op de moederorganisatie om hen te ondersteunen en te faciliteren. U kunt hierbij denken aan financiële middelen, goede overeenkomsten met leveranciers, goede opleidingen en ondersteuning om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken binnen de organisatie.

Teams mogen heel veel zelf bepalen binnen de gemaakte afspraken/ kaders  en hebben samen met u een verantwoordelijkheid om te kijken wat de huiskamer, u als bewoner en het team nodig hebben. De afspraak is; dat wat u met elkaar en het team zelf kan organiseren heeft de voorkeur. Daarbij gebruiken wij de uitspraak: wie het weet mag het zeggen.

Clienttevredenheid

Bij ZorgAccent is veel aandacht voor de ervaringen van u en uw naasten. Deze ervaringen geven de kwaliteit weer van de door ons geleverde zorg en behandeling. In de gesprekken tussen medewerkers en cliënten onderling is clienttevredenheid een belangrijk onderwerp. Wanneer u ervaart dat het beter kan, gaan de medewerkers graag met u in gesprek en proberen samen met u / uw netwerk tot een oplossing te komen.

ZorgAccent stimuleert haar cliënten ook hun ervaringen te delen via ZorgKaart Nederland om zo toekomstige clienten te laten zien wat men van onze zorgverlening vindt.

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

Hoe borgen wij de kwaliteit bij ZorgAccent?

Wij geven op verschillende manieren vorm aan de verantwoording van de kwaliteit van zorg:

Kwaliteitsverslag

Het jaarverslag kwaliteit is onderdeel van het jaarverslag van ZorgAccent. In dit verslag beschrijven in hoofdlijnen het proces van leren en verbeteren. Elk kwartaal wordt er op de speerpunten van het jaar/ kwaliteitsverslag gerapporteerd om zo de voortgang te laten zien. (Speerpuntenagenda 2018)

Ontmoetingen

Daarnaast organiseren onze medewerkers ontmoetingen met bewoners en diens naasten door middel van zorgplangesprekken, familieavonden en MDO. Samen reflecteren zij  op de gang van zaken in de woongroep. We noemen dit horizontale verantwoording. Want wie kan er beter beoordelen of we goede kwaliteit van zorg leveren dan de mensen die het in de directe zorgverlening ervaren?

Vanuit de visie dat teams zelf verantwoordelijk zijn voor de zorg aan hun bewoners en dat bewoners zoveel mogelijk eigen regie ervaren, vindt de verbetering van de zorg plaats in de directe relatie met de bewoner. Op die manier is de medewerker op een natuurlijke manier continue bezig de zorg voor haar bewoner te verbeteren.   De teams rapporteren hierover naar de directeur/ bestuurder via jaargesprekken, congressen en rapportages.

Gluren bij de buren

Professionals verantwoorden naar professionals als het gaat om deskundigheid. Dit doen zij door met elkaar mee te lopen in de praktijk (ook met externe organisaties. Dit noemen wij Gluren bij de Buren. Ook delen onze medewerkers kennis op congressen, workshops en het intranet.

Meten is weten?

Sommige kwaliteitsaspecten kunnen objectief gemeten worden zoals de aanwezigheid van legionella. Veel andere aspecten vragen om een beoordeling in de praktijk door wat we zien, maar ook door met elkaar in gesprek te gaan. Zo beoordelen we samen met u of de kwaliteit van zorg voldoende hoog niveau heeft en volgens de gemaakte afspraken is. Voor een ander deel moet u kunnen vertrouwen op onze deskundigheid en kwaliteit die u zelf niet rechtstreeks kunt zien en / of beoordelen. Dat is de verantwoordelijkheid van de organisatie.  

Bezoek directeur woonzorg aan teams

De directeur WoonZorg bezoekt jaarlijks de teams. Door in gesprek te gaan met de medewerkers kan zij een inschatting maken welke groei-ontwikkeling het team doormaakt op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en -verbetering. Ook alle functionarissen die met en rondom het team werkzaam zijn, hebben een signalerende functie als het gaat om het werken binnen de kaders. De directie doet verslag over haar bevindingen en eventuele risico’s in de kwartaalrapportage naar de Raad van Bestuur en de toezichthouders, en geeft daarbij een oordeel over de voortgang.

Melding incidenten  en klachten

ZorgAccent houdt zich aan het melden van incidenten en/of calamiteiten beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het managementteam is 24 uur per dag bereikbaar om calamiteiten aan te melden. Een interne incidentencommissie  bekijkt aan de hand van een beslisboom welke acties er genomen moeten worden. Conform de inspectievoorwaarden melden wij calamiteiten ook bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wij registreren de klachten en calamiteiten. Doel is dat wij hiervan leren en onze zorg verbeteren. Op organisatieniveau kunnen wij zo onze kwaliteit op hoog niveau houden en eventuele trends te signaleren

Omdat ZorgAccent zeggenschap en eigenaarschap dicht bij de cliënt heeft georganiseerd lossen onze medewerkers veel klachten in de dagelijkse praktijk en op de werkvloer op. We hebben het liefst dat u  ons zo snel mogelijk informeert als u ergens mee zit. Blijf daarom niet met klachten rondlopen maar deel ze met ons!

Bij ZorgAccent hebben we ook een klachtenfunctionaris. Wanneer u er in gesprek met de medewerker en/of het team niet uitkomt kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Deze gaat dan met u in gesprek.

Wilt u of uw familielid toch een formele klacht indienen of een signaal van onvrede geven? Deze behandelen wij conform het klachtenreglement.