Ondernemingsraad

Onderwerp: overig

ZorgAccent werkt sinds 2010 binnen de wijkverpleging en sinds 2012 binnen de woonzorg met zelfsturende teams. Hierbij staat de relatie tussen cliënt, mantelzorger en medewerker centraal. Vandaar uit wordt de zorg geleverd die het beste aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Dit betekent niet alleen een andere manier van werken voor zorgteams. Ook voor de OR reden om haar werkwijze opnieuw te bezien.

De OR als zelfsturend team

Ook wij, als ondernemingsraad, werken sinds 2015 als zelfsturend team. De visie van ZorgAccent is het uitgangspunt waarop wij onze beslissingen en adviezen baseren. Met elkaar in gesprek gaan vanuit de bedoeling, is de nieuwe trend.

Hoe werkt dit nu in de praktijk?

Overleg
We vergaderen minimaal acht keer per jaar met de Raad van Bestuur waarvan minimaal twee keer per jaar in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben we minimaal zes keer per jaar overleg met de directeuren woonzorg en wijkverpleging. Ook zijn we aanwezig op alle bijeenkomsten die door de directeuren en Raad van Bestuur voor medewerkers georganiseerd worden.
Communiceren (met de medewerkers) doen we vooral digitaal.

Agenda
Voorafgaand aan de vergaderingen sturen we geen agenda. Zodra we met de vergadering beginnen, schrijven we gezamenlijk de gesprekspunten op een flap-over. Vervolgens bepalen we in welke volgorde we deze punten willen bespreken. Deze werkwijze hanteren we ook bij vergaderingen met de Raad van Bestuur. Alle documenten die bij het OR-secretariaat binnenkomen, worden direct doorgestuurd naar de OR-leden. Tijdens de daaropvolgende vergadering wordt samen de status van een document bepaald.

Besluitvorming
Besluiten worden in consensus genomen. Elk OR-lid heeft de verantwoording om zelfstandig een mening te vormen en deze ook te uiten.

Strategisch denken

We zijn meer strategisch gaan denken. Niet vanuit de gedachte van de rechten en plichten van de OR, maar vanuit de visie van ZorgAccent. De relatie met onze bestuurder is hierdoor in positieve zin sterk veranderd. We worden nu vanaf het begin meegenomen in de besluitvorming. Zowel de Raad van Bestuur als ook de OR komen zo tot een betere afweging van alle betrokken belangen.

Dienend en dienstbaar is ons motto

We hebben ons als doel gesteld dat we, ondanks alle interne en externe ontwikkelingen, zoveel mogelijk de visie van ZorgAccent willen behouden/naleven. Vandaar ons motto: ‘dienend en dienstbaar’.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: