Zoeken
Lees voor

Onze missie en visie

De missie gaat over datgene waarvoor we staan: onze waarden en identiteit. De missie van ZorgAccent is om iedereen te laten ervaren hoe bijzonder onze zorg is.

Denken in mogelijkheden

ZorgAccent heeft als ondertitel bij haar naam opgenomen: ‘Denkt in mogelijkheden’. Dit staat ervoor dat we samen met de mensen aan wie wij zorg verlenen en hun naasten zoeken naar de optimale oplossingen. We beschouwen een situatie niet als een gegeven; we bekijken deze altijd vanuit het besef dat elke situatie uniek is en met oprechte interesse, omdat ieder mens anders is. Wat op het ene moment wél werkt, werkt wellicht op het andere moment niet. We bedenken oplossingen en nemen initiatief.

ZorgAccent_kernwaarden

Wat zijn onze kernwaarden?

In het contact met onze klanten, met elkaar en met onze partners staan de volgende waarden centraal:

 • Echt: Je mag echt zijn wie je bent
  Echtheid waarderen betekent dat je de ander accepteert zoals zij of hij is. Zonder voorwaarden, met respect voor elkaar. Iedereen mag zich welkom voelen en de vrijheid ervaren om zichzelf te zijn. Juist omdat we heel dichtbij willen en vaak ook moeten komen. Dat doen we vanuit onze eigen echtheid. Eerlijk oprecht en onbevangen. Zo ontmoeten we elkaar. Gelijkwaardig en puur.
 • Lef: Wij zetten ons in voor mensen en onze idealen
  We doen alles om zo zelfstandig mogelijk wonen en leven prettig te maken. Daar staan we voor en dat doen we samen: met u en met onze mensen. Dat betekent ook dat we er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Als we in iets geloven, reken er dan op dat we ervoor strijden om dat te realiseren. Daar is lef voor nodig.
 • Toegewijd: Wij zijn toegewijd en dat merk je
  Wij willen u in de ogen kijken en zien dat het goed is wat we doen. We zijn trots op ons vak en dat mag iedereen merken, elke dag. We zijn enthousiast en werken goed samen. Onderling en met onze partners. We voelen ons verbonden door onze grote betrokkenheid. Omdat we steeds beter willen worden in ons vak blijven we leren en ontwikkelen. Toewijding werkt aanstekelijk.
 • Vertrouwen: Ruimte voor ontwikkeling
  Vertrouwen geven en ontvangen staan aan de basis van onze visie op zelfsturing. Zo liggen regie en eigenaarschap daar waar ze horen. Onze professionals krijgen de ruimte om te onderzoeken, te ontwikkelen en te groeien in vakmanschap. Samen kijken we, vanuit veiligheid, vertrouwen en expertise, wat nodig is voor goede zorg en dienstverlening.

Doelstelling

De stichting ZorgAccent heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen wijkverpleging, kortdurende revalidatie- en herstelzorg, verpleeghuiszorg, ondersteuning bij zelfstandig leven en maatschappelijke deelname, voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

Specifieke doelen

De stichting heeft specifiek ten doel primair de gezondheid en het gezond functioneren van de bevolking te verbeteren, optimaal de kwaliteit van leven en welbevinden van cliënten en betrokken naaste(n) te bevorderen en te ondersteunen in zijn leefomgeving, door integere, kwalitatief verantwoorde, persoonsgerichte, vakbekwame en veilige zorg te bieden, met gebruik van multidisciplinaire/intersectorale hulpbronnen en informatie(voorziening).

En zodoende vermijdbare kosten zowel binnen de gezondheidszorg als in de maatschappij te voorkomen.

Woonzorglocatie 't Wedervoort Wierden

Strategische koers van ZorgAccent

ZorgAccent maakt niet langer een jaarplan. Het maken van een jaarplan markeert een moment waarin we nadenken over de vragen: doen we de juiste dingen en doen we de dingen goed. Maar steeds meer ontdekken we dat dit een constante vraag is. De dynamische externe omgeving, voortschrijdend inzicht omdat we al doende leren en de constante dialoog met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en andere belanghebbenden, maakt dat we overstappen naar werkvormen en titels die weergeven dat we constant leren, reflecteren en richting geven. Vandaar dat we van een jaarplan zijn overgestapt naar een speerpuntenagenda en van een jaarbegroting naar een voortschrijdende prognose, het zogenaamde financieel kompas.

Onze strategische koers: ons anker

Het geheel van visie, speerpunten en financieel kompas vormt de strategische koers van ZorgAccent. De strategische koers blijft het anker van waaruit we ons verder ontwikkelen en ons verhouden tot de dynamische omgeving.

De beschrijving van de strategische koers is gedaan om alle betrokkenen bij ZorgAccent te informeren. Met betrokkenen bedoelen we de medewerkers en andere intern betrokkenen, zoals centrale cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht. Maar ook extern betrokkenen, zoals o.a. zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Kortom: in de strategische koers staat beschreven waar ZorgAccent voor staat en welke ambities we nastreven.

Speerpuntenagenda

De speerpuntenagenda is opgedeeld in woonzorg, wijkverpleging en ondersteuning. De agenda bevat de concrete acties voor de inrichting, werking en performance van ZorgAccent. Hierbij hebben we eerst gereflecteerd op 2020. Ook hebben we de recente externe- en interne ontwikkelingen geanalyseerd.

Speerpunten 2020

 

 

Net als thuis met zelfsturende teams

Coach woonzorg Mariëlle Moret vertelt hoe de ZorgAccent-visie 'Net als thuis' in de praktijk werkt op op de huiskamers waar mensen met dementie wonen.

Ieder mens is uniek: bedenk hoe je het thuis zou hebben gedaan en de zorg zal beter aansluiten bij de wensen van de mens die zorg nodig heeft.

Het ZorgAccent Concept in een animatie.

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer