Reglement Auditcommissie

Onderwerp: overig

De auditcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich daarbij op het toezicht op het bestuur van de stichting. Hieronder leest u het reglement.

Hieronder leest u het reglement van de Auditcommissie van de Stichting ZorgAccent

Artikel 1 
De auditcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich daarbij op het toezicht op het bestuur van de stichting, inclusief diens bestuurlijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen waarvan het resultaat in de jaarrekening wordt geconsolideerd alsmede voor de rechtspersonen waarin de stichting 50% of meer bestuurlijke zeggenschap heeft, ten aanzien van: 
A) de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder vanuit financieel oogpunt, het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscode zoals is vastgelegd in de gedragscode Governancecode Zorg. 
B) de tijdige financiële informatieverschaffing (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de kwartaalrapportage over de exploitatie, prognoses, risicoanalyse, etc.) 
C) het in overweging nemen van de naleving en zo nodig opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants 
D) de rol en het functioneren van de interne controle 
E) het functioneren van de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controle-werkzaamheden voor de stichting 
F) de financiële continuïteit en de financiering van de stichting 
G) het treasurybeleid 
H) de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) betrekking hebbend op de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 
I) De auditcommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen. 

Artikel 2 
De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de Raad van Toezicht voor de externe accountant, voor wat betreft de concepten van managementletter en accountantsverslag en overigens wanneer de accountant onregelmatigheden constateert of vermoedt in de inhoud van de financiële berichten dan wel in de gedragingen of handelwijzen van de Raad van Bestuur. 

Artikel 3
De auditcommissie bestaat uitsluitend uit leden van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit tenminste twee leden en beschikt over een plaatsvervangend lid. Het voorzitterschap van de commissie wordt bij voorkeur vervuld door een financiële expert binnen de Raad van Toezicht, als genoemd in artikel 4 van dit reglement doch niet door een voormalig bestuurder van de stichting of de daaraan gerelateerde rechtspersonen. 

Artikel 4 
Van de auditcommissie maakt ten minste een financieel expert deel uit. Hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft op financieel administratief/accounting terrein bij grote rechtspersonen. Bij het ontbreken daarvan kan ter ondersteuning van de commissie, tijdelijk beroep worden gedaan op onafhankelijke externe deskundigheid, niet zijnde de externe accountant van de stichting. 

Artikel 5 
De auditcommissie bepaalt of de Raad van Bestuur, de directeur Bedrijfsvoering, de externe accountant en de interne controller bij haar vergaderingen aanwezig zijn. Indien zonder de Raad van Bestuur wordt vergaderd wordt daarvan vooraf met redenen omkleed aan de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht melding gedaan. 

Artikel 6 
De auditcommissie overlegt indien gewenst buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de externe accountant. Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeen roepen. De voorzitter stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid fungeert een ander lid van de commissie als voorzitter. 

Artikel 7 
De Raad van Toezicht ontvangt van de commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. 

Artikel 8 
Over de in artikel 1 genoemde onderwerpen stelt de commissie jaarlijks een rapportage op of geeft een (mondelinge) toelichting voor de evaluatievergadering van de Raad van Toezicht. Hierin wordt tevens melding gemaakt van de samenstelling van de commissie en het aantal vergaderingen van de commissie. 

Artikel 9 
Indien de commissie niet kan functioneren, is het bepaalde in dit reglement op de gehele Raad van Toezicht van toepassing. 

Artikel 10 Vaststelling, wijziging en publicatie 
Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 20 maart 2018. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van ZorgAccent. 

Artikel 11 
De Raad van Bestuur stelt vergaderfaciliteiten beschikbaar alsmede ondersteuning met betrekking tot secretariaat, agendering, notulering, archivering etc. als daarom gevraagd wordt door de commissie. 

B.J.N. Schreuder 

voorzitter Raad van Toezicht ZorgAccent Almelo, 20 maart 2018 

Evaluatiedatum: uiterlijk 1 april 2022 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: