Reglement commissie Kwaliteit en Veiligheid

Onderwerp: overig

De commissie Kwaliteit en Veiligheid functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. De algemene taak van de commissie Kwaliteit en Veiligheid is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg in de organisatie.

Lees hier het Reglement commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Artikel 1. Taken en bevoegdheden 
1. De commissie Kwaliteit en Veiligheid functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. De algemene taak van de commissie Kwaliteit en Veiligheid is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg in de organisatie. Kwaliteit betreft de inhoud van zorg (standaarden en richtlijnen) en de wijze waarop de zorg wordt verleend (toegankelijkheid, deskundigheid, bejegening, logistiek). Veiligheid betreft naast risico’s van zorgverlening aan de cliënt, ook risico’s met betrekking tot gebouwen, apparatuur, arbeidsomstandigheden, voeding etc. De Raad van Toezicht draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie. 
2. De concrete taken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid zijn: 
a) het toetsen van het (voorgestelde) kwaliteitsbeleid van de stichting; 
b) het optreden als klankbord voor de Raad van Bestuur met betrekking tot kwaliteit en veiligheid; 
c) het bevorderen van een goede informatievoorziening aan de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur; d) het houden van toezicht op aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van (externe) instanties op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 
3. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie Kwaliteit en Veiligheid. De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft volledige en directe toegang tot de Raad van Bestuur en andere medewerkers van de stichting ten behoeve van de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden. 

Indien informatie wordt ingewonnen bij medewerkers van de stichting informeert de commissie Kwaliteit en Veiligheid de Raad van Bestuur hierover. Indien de commissie Kwaliteit en Veiligheid- in het belang van haar taken en verantwoordelijkheden – de Raad van Bestuur niet informeert, meldt de voorzitter van de commissie dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. 
4. De commissie Kwaliteit en Veiligheid kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen. 

Artikel 2. Samenstelling
1. De commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de commissie Kwaliteit en Veiligheid dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht. De bestuurder, de transitieleider Kwaliteit en de kwaliteitsmedewerker Wijkverpleging zijn gesprekspartner van de leden van de commissie. 
2. De leden van de commissie Kwaliteit en Veiligheid worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst één van de leden van de commissie Kwaliteit en Veiligheid aan als voorzitter. 

Artikel 3. Vergaderingen 
1. De commissie Kwaliteit en Veiligheid vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie. De commissie Kwaliteit en Veiligheid vergadert ten minste driemaal per jaar en voorts zo vaak als een of meer leden dat nodig acht. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. 
2. De voorzitter stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid fungeert een ander lid van de commissie als voorzitter. 
3. De commissie Kwaliteit en Veiligheid bepaalt of en wanneer de Raad van Bestuur, de transitieleider Kwaliteit en de kwaliteitsmedewerker Wijkverpleging bij haar vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast kan de Raad van Bestuur zich laten vergezellen door een medewerker van ZorgAccent. Medewerkers van de instelling kunnen worden uitgenodigd om vergaderingen of delen van vergaderingen van de commissie Kwaliteit en Veiligheid bij te wonen. Elk lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de commissie Kwaliteit en Veiligheid bijwonen. 

Artikel 4. Rapportage aan de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht ontvangt van de commissie Kwaliteit en Veiligheid een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. 

Artikel 5. Verslag 
Binnen de evaluatievergadering van de Raad van Toezicht wordt mondeling verslag gedaan door de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Hierbij wordt tevens melding gemaakt van de samenstelling van de commissie en het aantal vergaderingen van de commissie. 

Artikel 6. Niet functioneren 
Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 1 genoemde op de gehele Raad van Toezicht van toepassing. 

Artikel 7. Vaststelling, wijziging en publicatie 
Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 20 maart 2018. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Het reglement zal gepubliceerd worden op de website van de instelling. B.J.N. Schreuder 

voorzitter Raad van Toezicht ZorgAccent Almelo, 20 maart 2018 

Evaluatiedatum: uiterlijk 1 mei 2022 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: