Reglement Remuneratiecommissie

Onderwerp: overig

De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en heeft als taak om de Raad van Toezicht voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de Raad van Toezicht en het totale beloningpakket van de bestuurder op basis van de WNT en aanverwante regelgeving.

Hieronder leest u het reglement Remuneratiecommissie

Artikel 1

De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en heeft als taak om de Raad van Toezicht voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de Raad van Toezicht en het totale beloningpakket van de bestuurder op basis van de WNT en aanverwante regelgeving.
Voor een interim-bestuurder kan de remuneratiecommissie een daarvan afwijkend voorstel doen dat in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van de functie, de daarmee verbonden rechten en plichten, alsmede rekening houdt met hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar is. De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

Artikel 2

InhetvoorsteloverdebezoldigingvandebestuurdertervaststellingdoordeRaadvan Toezicht, komen in ieder geval aan de orde:
A) De bezoldigingsstructuur;
B) De hoogte van de bezoldiging;

C) De toekenning van variabele bezoldigingscomponenten, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;

D) Pensioenrechten;
E) Afvloeiingsregelingen;
F) Overige vergoedingen en rechten al dan niet in natura.

Artikel 3

De belanghebbende bestuurder krijgt een afschrift van het voorstel over diens bezoldiging. Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel van de remuneratiecommissie door de Raad van Toezicht.

Artikel 4

De remuneratiecommissie bestaat uitsluitend uit leden van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit tenminste 2 leden.

Artikel 5

De remuneratiecommissie bepaalt of de bestuurder bij haar vergadering aanwezig is.

Artikel 6

Indien nodig kan door de commissie beroep worden gedaan op interne of onafhankelijke externe deskundigheid.

Artikel 7

Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeen roepen.

Artikel 8

De Raad van Toezicht ontvangt van de commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 9

Over de in artikel 1 genoemde onderwerpen stelt de commissie jaarlijks een rapport op voor de evaluatievergadering van de Raad van Toezicht. Hierin wordt tevens melding gemaakt van de samenstelling van de commissie en het aantal vergaderingen van de commissie.

Artikel 10

Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 1 genoemde op de gehele raad van toezicht van toepassing.

Artikel 11

Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 15 januari
2019. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Het reglement zal gepubliceerd worden op de website van ZorgAccent.

B.J.N. Schreuder
voorzitter Raad van Toezicht ZorgAccent

Almelo, 15 januari 2019

Evaluatiedatum: uiterlijk 1 maart 2023

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: