Reglement Remuneratiecommissie

Onderwerp: overig

De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en heeft als taak om de Raad van Toezicht voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de Raad van Toezicht en het totale beloningpakket van individuele bestuurders, inclusief de prestatiecriteria voor de bepaling van de variabele beloning op basis van één van daartoe gekwalificeerde bezoldigingsmodellen.

Hieronder leest u het reglement Remuneratiecommissie

Artikel 1 
De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en heeft als taak om de Raad van Toezicht voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de Raad van Toezicht en het totale beloningpakket van de bestuurder op basis van de WNT en aanverwante regelgeving. 

Voor een interim-bestuurder kan de remuneratiecommissie een daarvan afwijkend voorstel doen dat in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van de functie, de daarmee verbonden rechten en plichten, alsmede rekening houdt met hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar is. De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen. 

Artikel 2 
In het voorstel over de bezoldiging van de bestuurder ter vaststelling door de Raad van Toezicht, komen in ieder geval aan de orde: 
A) De bezoldigingsstructuur; 
B) De hoogte van de bezoldiging; 
C) De toekenning van variabele bezoldigingscomponenten, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan; 
D) Pensioenrechten; 
E) Afvloeiingsregelingen; 
F) Overige vergoedingen en rechten al dan niet in natura. 

Artikel 3 
De belanghebbende bestuurder krijgt een afschrift van het voorstel over diens bezoldiging. Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel van de remuneratiecommissie door de Raad van Toezicht. 

Artikel 4 
De remuneratiecommissie bestaat uitsluitend uit leden van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit tenminste 2 leden. 
Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht, noch door een voormalig bestuurder van de stichting of de daaraan gerelateerde rechtspersonen, noch een lid dat zelf bestuurder is bij een andere onderneming. 

Artikel 5 
De remuneratiecommissie bepaalt of de bestuurder bij haar vergadering aanwezig is. 

Artikel 6 
Indien nodig kan door de commissie beroep worden gedaan op interne of onafhankelijke externe deskundigheid. 

Artikel 7 
Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeen roepen. De voorzitter stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid fungeert een ander lid van de commissie, met inachtneming van artikel 4, als voorzitter. 

Artikel 8 
De Raad van Toezicht ontvangt van de commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. 

Artikel 9 
Over de in artikel 1 genoemde onderwerpen stelt de commissie jaarlijks een rapport op voor de evaluatievergadering van de Raad van Toezicht. Hierin wordt tevens melding gemaakt van de samenstelling van de commissie en het aantal vergaderingen van de commissie. 

Artikel 10 
Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 1 genoemde op de gehele raad van toezicht van toepassing. 

Artikel 11. 
Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 20 maart 2018. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Het reglement zal gepubliceerd worden op de website van ZorgAccent. B.J.N. Schreuder 

voorzitter Raad van Toezicht ZorgAccent Almelo, 20 maart 2018 

Evaluatiedatum: uiterlijk 1 mei 2022 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: