Reglement selectie- en benoemingscommissie

Onderwerp: overig

De selectie- en benoemingscommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich op selectiecriteria, benoemingsprocedures, periodieke beoordeling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Hieronder leest u het reglement selectie- en benoemingscommissie

Artikel 1 
De selectie- en benoemingscommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich op selectiecriteria en benoemingsprocedures en ziet toe op de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De selectie- en benoemingscommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen. 

Artikel 2 
Tot het aandachtgebied van de selectie- en benoemingscommissie behoort in ieder geval: 
A) Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 
B) De periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en het doen van voorstellen voor profielschetsen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 
C) De periodieke beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht. 
D) De commissie ziet er op toe dat tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht het functioneren van de individuele leden en van de Raad van Toezicht als geheel worden beoordeeld. 
E) Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Voor herbenoeming wordt meegewogen of de betrokken toezichthouder en/of bestuurder voldoende zijn toegerust voor een volgende periode. 

Artikel 3 
De selectie- en benoemingscommissie bestaat uitsluitend uit leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit tenminste twee leden en beschikt over een plaatsvervangend lid. 

Artikel 4 
De selectie- en benoemingscommissie bepaalt of de Raad van Bestuur bij haar vergaderingen aanwezig is. 

Artikel 5 
Indien nodig of gewenst kan door de commissie een beroep worden gedaan op interne en/of onafhankelijke externe deskundigheid. 

Artikel 6 
Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeen roepen. De voorzitter stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid fungeert een ander lid van de commissie als voorzitter. 

Artikel 7
De Raad van Toezicht ontvangt van de commissie een verslag of een (mondelinge) toelichting over de relevante beraadslagingen en bevindingen. 

Artikel 8 
Over de in artikel 1 genoemde onderwerpen stelt de commissie jaarlijks een rapportage of een (mondeling) verslag op voor de evaluatievergadering van de Raad van Toezicht. Hierin wordt tevens melding gemaakt van de samenstelling van de commissie en het aantal vergaderingen van de commissie. 

Artikel 9 
Indien de commissie niet kan functioneren, is het bepaalde in dit reglement op de gehele Raad van Toezicht van toepassing. 

Artikel 10 
De Raad van Bestuur stelt vergaderfaciliteiten beschikbaar alsmede ondersteuning met betrekking tot secretariaat, agendering, notulering en archivering etc. als daarom gevraagd wordt door de commissie. 

Artikel 11 
Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 20 maart 2018. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van ZorgAccent. 

 

B.J.N. Schreuder 

voorzitter Raad van Toezicht ZorgAccent Almelo, 20 maart 2018 

Evaluatiedatum: uiterlijk 1 mei 2022 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: