Toezichtsvisie Raad van Toezicht

Onderwerp: overig

In het onderstaande schetst de Raad van Toezicht van ZorgAccent (RvT) zijn visie op de governance en de wijze van toezichthouden binnen ZorgAccent. Een en ander conform artikel 6.4.2 van de Governancecode Zorg 2017. De visie is besproken met de Raad van Bestuur van ZorgAccent (RvB). De RvT en RvB hebben vastgesteld dat zij op basis van deze visie goed kunnen samenwerken.

Toezichtsvisie

 

Uitgangspunten 

- Governancecode Zorg 2017
De RvT beschouwt de principes van de Governancecode Zorg 2017 als leidend voor het eigen functioneren. Het gaat om de (uitwerking van de) volgende 7 principes: 
1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van ZorgAccent is het bieden van goede zorg aan cliënten; 
2. De RvB en RvT hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van ZorgAccent; 
3. ZorgAccent schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; 
4. De RvB en RvT zijn elk vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van ZorgAccent; 
5. De RvB bestuurt ZorgAccent gericht op haar maatschappelijke doelstelling; 
6. De RvT houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van ZorgAccent; 
7. De RvB en RvT ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid. 

- Formele verantwoordelijkheidsverdeling 
De RvT gaat uit van de formele verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en toezicht zoals vastgelegd in wet, statuten en reglementen. 

- Goed toezicht (programma NVTZ) 
De RvT heeft zich gecommitteerd aan het programma Goed Toezicht van de NVTZ dat uit onderstaande 3 onderdelen bestaat. Dit is direct van invloed op de RvT. 

Goed beslagen ten ijs: vanuit het oogpunt van professionaliteit is er cursorisch extra aandacht voor het lidmaatschap en het leiderschap van de RvT. De uitgangspunten staan uitgewerkt in het scholings- en ontwikkelingsplan van de RvT d.d. 20 maart 2018. 

Reflectie en evaluatie: de RvT evalueert ieder jaar haar eigen functioneren (en dat van de RvB) waarvan ten minste eenmaal per drie jaar onder externe begeleiding. Daarnaast is tijdens RvT-vergaderingen stelselmatig aandacht voor reflectie. 

Transparantie: de RvT is herkenbaar en aanspreekbaar. De RvT kan in ieder geval worden benaderd via het secretariaat van de RvB en het laatste jaarverslag is eenvoudig terug te vinden op de website van ZorgAccent. Onderdeel van het jaarverslag zijn de resultaten van de jaarlijkse evaluatie en een overzicht van de (neven)functies en de bij- en nascholing van de leden van de RvT. 

- Missie ZorgAccent 
De visie van de RvT vloeit voort uit de missie van ZorgAccent: Het bieden van samenhangende arrangementen van wonen, welzijn en zorg, waarbij deskundigheid van de medewerker, vraaggerichte dienstverlening en autonomie van de cliënt uitgangspunt zijn. De relatie met de cliënt staat centraal. Respect, betrokkenheid, vertrouwen en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste waarden die ons kenmerken. 

Kernwaarden 
In het contact met klanten, tussen medewerkers en met samenwerkingspartners staan binnen ZorgAccent de kernwaarden centraal. Deze kernwaarden passen bij de maatschappelijke positie van ZorgAccent. Ze worden organisatiebreed gedeeld en zijn derhalve onverkort van toepassing op het functioneren van de RvT. 

Respect: dit staat voor onze opvatting dat we openstaan voor de verschillen tussen mensen in opvattingen, religie en gewoonten en hier respectvol mee omgaan; 
Betrokkenheid: dit staat voor de waarde dat wij ons daadwerkelijk verdiepen in de leefwereld van de cliënt. We zijn ook betrokken bij de samenleving en ons welbewust van onze maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan gezondheid en welbevinden; 
Vertrouwen: dit staat voor de vanzelfsprekendheid dat cliënten en naasten er vanuit kunnen gaan dat we privacy respecteren en zorgvuldig omgaan met datgene wat ons in de relatie is toevertrouwd; 
Betrouwbaar: dit willen we zijn door duidelijk te zijn in wat we kunnen en wat niet en door afspraken na te komen. 

Specifiek voor de RvT zijn daarnaast de volgende kernwaarden van toepassing: 
Integriteit: Zowel de RvT als ieder individueel lid daarvan handelt naar eer en geweten en dient geen ander belang dan dat van de goede zorg voor de cliënten van ZorgAccent. Leden van de RvT zullen elkaar in dit kader blijvend aanspreken op gedrag, houding en opvatting. Het draait om transparantie en een heldere werkwijze. 
Menselijke maat: De RvT hecht er waarde aan dat zowel cliënten als medewerkers zich thuis voelen bij ZorgAccent. Goed beleid draait om het bestuurlijke en het maatschappelijke maar vooral ook om het primair proces van zorg zoveel mogelijk thuis (wijkverpleging) of net als thuis (woonzorg). De RvT acht het van belang of cliënten zich binnen ZorgAccent gezien en gehoord voelen. Dit geldt ook voor medewerkers: zij dienen zich gesteund te voelen in de uitoefening van hun vak. 
Bewaken van bedoeling: De RvT gaat bij de uitoefening van zijn taak steeds weer uit van de bedoeling van ZorgAccent zoals is verwoord in de missie en kernwaarden. De RvT toont moed door de zogenaamde systeemwereld steeds opnieuw als ondersteunend te beschouwen en nooit als leidend. De RvT ondersteunt zowel binnen als buiten ZorgAccent de dialoog die om de bedoeling draait. 

Doelstelling 
De RvT ziet erop toe dat ZorgAccent haar maatschappelijke doelstelling realiseert vanuit haar missie en kernwaarden en de RvB juiste toekomstbestendige keuzes maakt waarbij alle betrokken belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. 

Hierbij is het doel goed toezicht. Goed toezicht levert toegevoegde waarde op voor ZorgAccent, haar cliënten en de maatschappij. Het komt tot stand vanuit de hier omschreven uitgangspunten en kernwaarden en vooral in de interactie tussen de RvT en RvB. De RvT heeft in het contact met de RvB verschillende rollen waar zij tussen schakelt. Het gaat er met name om dat de RvT constructief kritisch is en relevante vragen stelt. Daarbij is de RvT betrokken en bewaakt hij tegelijkertijd de noodzakelijke afstand om het geheel te kunnen blijven overzien. Het draait om een scherpe, positief-kritische opstelling en goede communicatie. RvT-leden spreken elkaar aan en stellen zich kwetsbaar op. De RvT staat ook open voor feedback vanuit ZorgAccent of van relevante derden. De leden worden niet gehinderd door handelingsverlegenheid en maken ook hun ‘’niet pluis’’ gevoel bespreekbaar. 

Tot slot 
Governance is in Nederland volop in ontwikkeling. De ultieme vorm van toezicht bestaat niet en bij het bepalen van de eigen visie draait het om maatwerk. Dit is een zoektocht waaraan de RvT zo goed mogelijk invulling geeft en blijft geven. In overleg met de voltallige RvT en de RvB kan deze toezichtvisie daarop worden aangepast. 

Vastgesteld in de RvT-vergadering d.d. 23 januari 2018 te Almelo. 

B.J.N. Schreuder 

voorzitter Raad van Toezicht ZorgAccent Almelo, 23 januari 2018 

Evaluatiedatum: uiterlijk 1 maart 2022 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: