Verantwoording Raad van Toezicht

Onderwerp: overig

Uit het jaarverslag 2017, paragraaf 2

Governance Code

2.2.  Toezichthouder (Raad van Toezicht)

 De Raad van Toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg 2017. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de Raad van Toezicht het belang van de cliënt en de (financiële) continuïteit van de zorgverlening centraal. Als nadere uitwerking van de statuten hanteert de Raad van Toezicht het ‘Reglement Raad van Toezicht Stichting ZorgAccent’.

De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomen (WNT2). De vigerende statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht met haar commissies bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht ook in relatie tot de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht van ZorgAccent.

In het kader van verdere professionalisering zet de Raad van Toezicht scholing in als permanente educatie. De leden houden hun kennis op peil door het volgen van cursussen, het deelnemen aan bijeenkomsten van de NVTZ, het bijwonen van congressen en symposia, het lezen van vakliteratuur etc.. Er waren twee interne themabijeenkomsten ‘Verdieping op de Governancecode Zorg 2017’ en ‘Risicomanagement’. Voor het volgen van studiedagen is een budget gereserveerd.

De Raad van Toezicht hecht belang aan goede contacten met medewerkers in de organisatie; dit vindt altijd plaats in overleg met de Raad van Bestuur. Zo hebben in 2017 alle leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan de twee werkcongressen van ZorgAccent intra- en extramuraal.

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft daarnaast nog het congres voor vrijwilligers en de familiedagen (Woonzorg) bijgewoond. In 2017 zijn er tevens diverse werkbezoeken afgelegd door de individuele leden c.q. tweetallen, zowel binnen de Woonzorg als de Wijkverpleging.

Eind 2016 diende mevrouw I.W.G. Harmelink, bestuurder van ZorgAccent haar ontslag in, omdat zij nog graag in een andere sector binnen de zorg werkzaam wil zijn. Er is op feestelijke wijze afscheid van haar genomen. Voorafgaand aan het wervingsproces voor de opvolging heeft eerst nog een consultatieronde plaatsgevonden over het besturingsmodel en de profielschets binnen een aantal

gremia (Raad van Toezicht, Managementteam, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad) van ZorgAccent. De Raad van Toezicht koos er wederom voor verder te gaan met een eenhoofdige Raad van Bestuur. Bij de werving- en selectieprocedure voor de nieuwe bestuurder werd een extern bureau ingeschakeld.

 

Per 1 mei 2017 stelde de Raad van Toezicht mevrouw Aline Poolen-van den Brink aan als Raad van Bestuur van Stichting ZorgAccent. De heer Erik Vuurboom, directeur Wijkverpleging, nam ad interim de bestuurstaak waar na het vertrek van mevrouw Irma Harmelink tot aan de indiensttreding van mevrouw Aline Poolen.

In de reguliere bijeenkomsten kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

-        Goedkeuring Strategische Koers ZorgAccent

-        Goedkeuring Jaarplan met Begroting 2018

-        Goedkeuring jaarrekening / jaardocument 2016

-        Goedkeuring jaarrekening VVT Zorgverleners 2016

-        Speerpunten en kwartaalrapportages Woonzorg en Wijkverpleging

-        Bespreken Financiële zaken (onder andere kwartaalrapportages, financieel kompas)

-        Managementletter en verslag accountant

-        Vastgoedstrategie ( o.a. verkoop Kerkstraat 6, Nijverdal)

-        Kwaliteit en Veiligheid

-        Schoonhuis ZorgAccent B.V.

-        ZorgAccent Huishoudelijke Hulp B.V.

-        Herziene Governancecode

-        Herziening reglementen

-        Notulen, ingekomen stukken en mededelingen

-        Actualiteiten en diversen

Andere toezichthoudende verantwoordelijkheden:

Evaluatie en vaststelling van de WNT-klasse en toezichthouder van de Stichting Dienstengroep Thuiszorg Noord West Twente zijn overige verantwoordelijkheden de Raad van Toezicht.   

Overleg

De Raad van Toezicht vergaderde twee keer met de bestuurder a.i. en vier keer met de bestuurder, dit is exclusief de twee themabijeenkomsten en de evaluatiebijeenkomst. Ook hield de Raad van Toezicht met de bestuurder een tweedaagse bezinningsbijeenkomst. Met KPMG, de accountant, werd gezamenlijk overleg gepleegd over de managementletter, jaarrekening, risicobeheersing, impairment en soft controls. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft maandelijks overleg met de Raad van Bestuur.

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee keer een Overlegvergadering met de Centrale Cliëntenraad bijgewoond en twee keer een Overlegvergadering met de Ondernemingsraad.

De evaluatiebijeenkomst werd mede gebruikt om het functioneren en de remuneratie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur te bespreken.

De Raad van Toezicht kijkt met waardering terug op de start die de nieuwe bestuurder in 2017 heeft gemaakt en ziet vol vertrouwen de verdere samenwerking met haar tegemoet.

Door de leden van de Raad van Toezicht worden verschillende accenten gelegd over de wijze van toezichthouden. Het meer traditionele reactieve toezichthouden versus het meer innovatieve out of the box denken. De Raad van Toezicht ziet het als een uitdaging om hierin een goede balans te

vinden zodat optimaal sprake zal zijn van ‘Open Toezicht’.

Nu recent het Reglement van de Raad van Toezicht bijgesteld is, zal ook het profiel van de Raad van Toezicht geactualiseerd worden. 

Commissies

De Raad van Toezicht kent vier commissies met eigen reglementen: 

Auditcommissie

De auditcommissie kwam met de bestuurder vijf keer bijeen, waarvan twee keer in aanwezigheid van de accountant (KPMG).

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

De commissie Kwaliteit en Veiligheid is vier keer bijeen geweest met de bestuurder en de Kwaliteitscoördinator.

Selectie- en benoemingscommissie

De selectie- en benoemingscommissie is dit jaar meerdere keren bij elkaar geweest voor de procedure voor de nieuwe bestuurder in aanwezigheid van de consultant extern selectie- en wervingsbureau.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft drie keer overleg gehad onder andere over de Wet Normering Topinkomens en de consequenties hiervan.

 

Gegevens leden, honorarium en rooster van aftreden

Gegevens leden Raad van Toezicht: functies en nevenfuncties 

 

Naam en (neven)functie(s)

Naam van toezichthouder Functie

De heer dr. B.J.N. Schreuder

Voorzitter Raad van Toezicht; voorzitter Werving- en Selectiecommissie; lid commissie Kwaliteit & Veiligheid (per 1 september 2017)

Nevenfunctie(s)

Voorzitter Raad van Toezicht Levenseindekliniek; auditor Nederlands Instituut voor Accreditatie Zorg (NIAZ); voorzitter Raad van Toezicht Woonzorg Flevoland; voorzitter commissie Registratie en Toezicht Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.

Specifiek aandachtsgebied

 

 

Algemeen bestuurlijk

Naam van toezichthouder

 

Functie

mevrouw drs. B.L.J. van Emmerik MBA

(tot 1 september 2017)

Lid Raad van Toezicht; vicevoorzitter, lid Wervings- en Selectiecommissie, Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid

 

 

Nevenfunctie(s)

 

 

 

 

 

Specifiek aandachtsgebied

Directeur Ideetrix; lid Raad van Toezicht ZZG Zorggroep; lid adviesraad Gloedcommunicatie; evaluator en regioambassadeur bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ); kerndocent bij de NVTZ Academie voor de opleiding nieuwe toezichthouders in de zorg; lid regiobestuur D66 Overijssel (tot en met 1 februari 2017); senior consultant, werving en selectie bij PublicSpirit (tot en met 1 april 2017).

 

Zorg

Naam van toezichthouder Functie

 

 

Nevenfunctie(s)

 

 

 

 

 Specifiek aandachtsgebied

 

Mevrouw mr. L.M. Kraan

Lid Raad van Toezicht; voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid, lid Remuneratiecommissie 

Regioambassadeur Overijssel bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ); jurist-lid Medisch Ethische Toetsingscommissie Assen (Stichting BEBO); trainingsacteur bij mediation assessmenttrainingen van Caleidoscoop Leertrajecten; eigenaar Kraan coaching & mediation

 

 

Juridisch

Naam van toezichthouder Functie

 

 Nevenfunctie(s)

 

 

 

 Specifieke aandachtsgebieden

De heer J. van der Meulen MBA Lid Raad van Toezicht; voorzitter Remuneratiecommissie

 

Directeur Adviesbureau Van der Meulen Marketing BV; lid Raad van Commissarissen bij Sportaal N.V. Enschede; seniordocent Marketing bij Saxion Hogeschool; lid Raad van Advies bij Logic4 te Enschede.

 

HRM/marketing

Naam van toezichthouder Functie

 

 

 

 

Nevenfunctie(s)

 

Specifiek aandachtsgebied

De heer ing. J.B.N.M. Oude Engberink

Lid Raad van Toezicht, lid Auditcommissie, vicevoorzitter (m.i.v. 1 september 2017), lid Wervings- en selectiecommissie (m.i.v. 1 september 2017)

 

Lid Raad van Toezicht Stichting React Twente.

 

Vastgoed

 

Naam van toezichthouder

Functie

Nevenfunctie(s)

 

Specifieke aandachtsgebieden

De heer drs. F.J. van der Lee

Lid Raad van Toezicht; voorzitter auditcommissie

Partner BDO Advisory

 

Financieel/economisch

 

De leden van de Raad van Toezicht hebben over het jaar 2017 een bezoldiging ontvangen

ad. € 13.500,--, exclusief BTW. De voorzitter heeft over het jaar 2017 een bezoldiging ontvangen ad. € 20.250,-- exclusief BTW.

De Raad van Toezicht heeft de keuze gemaakt om niet het maximum van de bezoldiging binnen de WNT te ontvangen.

 

Rooster van aftreden  

Naam

Datum

benoeming

Herkiesbaar

Datum

aftreden

De heer dr. B.J.N. Schreuder

01-01-2014

 

31-12-2021

Mevrouw drs. B.L.J. van Emmerik MBA

18-08-2009

 

01-09-2017

De heer J. van der Meulen MBA

01-01-2011

 

31-12-2018

Mevrouw mr. L.M. Kraan

01-01-2012

 

31-12-2019

De heer ing. J.B.N.M. Oude Engberink

01-01-2012

 

31-12-2019

De heer drs. F.J. van der Lee

01-01-2013

 

31-12-2020

 

Met algemene stemmen is de heer Schreuder hernoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht voor zijn tweede termijn. Van mevrouw Van Emmerik is op gepaste wijze afscheid genomen op het einde van haar tweede en dus laatste termijn. De Raad van Toezicht heeft besloten de vacature niet in te vullen e.e.a. in lijn met artikel 9 van de statuten waarin gemeld wordt dat de Raad van Toezicht uit minimaal 5 natuurlijke personen dient te bestaan.

 

Tot slot

De Raad van Toezicht bedankt de Raad van Bestuur, het Management, de medewerk(st)ers, de vrijwillig(st)ers, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad voor hun goede bijdrage aan de zorgverlening door ZorgAccent.

 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: