Onze missie en visie

Onderwerp: overig

De missie gaat over datgene waarvoor we staan: onze waarden en identiteit. De missie van ZorgAccent: het bieden van samenhangende arrangementen van wonen, welzijn en zorg, waarbij deskundigheid van de medewerker, vraaggerichte dienstverlening en autonomie van de cliënt uitgangspunt zijn. De relatie met de cliënt staat centraal. Respect, betrokkenheid, vertrouwen en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste waarden die ons kenmerken.

Denken in mogelijkheden

ZorgAccent heeft als ondertitel bij haar naam opgenomen: 'Denkt in mogelijkheden'. Dit staat ervoor dat we samen met de cliënten en hun naasten zoeken naar de optimale oplossingen. We beschouwen een situatie niet als een gegeven; we bekijken deze altijd vanuit het besef dat elke situatie uniek is en met oprechte interesse, omdat elke cliënt anders is en wat op het ene moment wél werkt, werkt wellicht op het andere moment niet. We bedenken oplossingen en nemen initiatief. 

Wat zijn onze kernwaarden?

In het contact met onze klanten, met elkaar en met onze partners staan de volgende waarden centraal:

  • Respect: dit staat voor onze opvatting dat we openstaan voor de verschillen tussen mensen in opvattingen, religie en gewoonten en hier respectvol mee omgaan;
  • Betrokkenheid: dit staat voor de waarde dat wij ons daadwerkelijk verdiepen in de leefwereld van de cliënt. We zijn ook betrokken bij de samenleving en ons welbewust van onze maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan gezondheid en welbevinden;
  • Vertrouwen: dit staat voor de vanzelfsprekendheid dat cliënten en naasten er vanuit kunnen gaan dat we privacy respecteren en zorgvuldig omgaan met datgene wat ons in de relatie is toevertrouwd;
  • Betrouwbaar: dit willen we zijn door duidelijk te zijn in wat we kunnen en wat niet en door afspraken na te komen.

Hoe zien deze kernwaarden er in de praktijk uit? Dat ziet u in deze films:

Doelstelling

Stichting ZorgAccent heeft ten doel haar instellingen en rechtspersonen op het gebied van wonen, welzijn en zorg te besturen, beheren en exploiteren (in de ruimste zin van het woord). ZorgAccent streeft na om alles te doen wat nodig of bevorderlijk is op het gebied van zorg, welbevinden, wonen en behandeling.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: