Visie op kwaliteit

Onderwerp: overig

ZorgAccent heeft in haar strategische visie de keuze gemaakt voor het zoveel mogelijk teruggeven van het eigenaarschap van kwaliteit en veiligheid aan de professional. Een keuze die het leveren van verantwoorde zorg neerlegt bij de vakman/-vrouw, bij de zorgverleners. Deze ingrijpende beweging maakt dat ZorgAccent aan de slag is gegaan om een nieuw kwaliteitsdenken te ontwikkelen dat meer aansluit bij dit principe.

Onze uitgangspunten

  • Elke cliënt is uniek.  
  • De relatie tussen cliënt en zorgverlener bepaalt de kwaliteit van leven en zorg. Hierbij sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de behoefte van de cliënt.
  • Professionals hebben een maximaal eigen regelvermogen en goede ondersteuning in hun professioneel handelen om goede kwaliteit te kunnen leveren. 
  • We vertrouwen op de deskundigheid van onze medewerkers. Zij nemen zelf verantwoordelijkheid voor behoud en verbeteren van kennis en kunde. Ook geven zij zelf vorm en inhoud aan de kwaliteit en veiligheid van zorg, binnen de gestelde kaders en wet- en regelgeving.
  • De organisatie en haar medewerkers zijn gefocust op continue kwaliteitsverbetering vanuit cliëntperspectief en haar omgeving.
  • De teams in het primaire proces hebben een groot eigen regelvermogen hoe zij de kwaliteit binnen hun team verbeteren en borgen (eigenaarschap); zij worden daarbij geholpen door kaders en bijgestaan door het Wijk- of Woonservice Centrum en door de ondersteunende diensten.
  • ZorgAccent stimuleert en faciliteert teams en individuele professionals zodat zij hun ervaringen over kwaliteitsverbeteringen, hun specifieke kennis en kunde kunnen delen met anderen.
  • Om het zorgproces zo eenvoudig mogelijk te organiseren, zijn we terughoudend met het opleggen van centrale regels en procedures.
  • Ontwikkeling en invoering van nieuwe methodes en instrumenten gebeurt altijd in samenspraak met de gebruiker of belanghebbende.
  • Meetgegevens voor intern en extern gebruik, halen we zoveel mogelijk uit systemen waar de zorgverleners dagelijks mee werken in het zorgproces.

We hebben het kwaliteitssysteem onderverdeeld in het Primair proces en de Gezonde organisatie.

Primair proces: relatie zorgverlener en cliënten en naasten centraal

Onder de noemer primair proces beschrijven we de aspecten die gaan over de relatie tussen de zorgverleners en de cliënt en zijn naasten. Hier wordt de professionele kwaliteit vooral bepaald door de deskundigheid en vakbekwaamheid van professionals in een goed functionerend team. Dit zijn aspecten waarvan wij van de professionals in het primaire proces verwachten dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt en zich eigenaar voelt voor het realiseren van goede kwaliteit. Uiteraard wordt dat gefaciliteerd vanuit de organisatie.

Gezonde organisatie: welke aspecten van kwaliteit borgen we op centraal niveau?

Er zijn een aantal aspecten op het gebied van patiëntveiligheid en kwaliteit en duurzaamheid van de organisatie die we op centraal niveau borgen. Dit zijn onder andere:

a. Opleidings- en deskundigheidseisen en de verklaring omtrent gedrag met betrekking tot personele inzet;
b. Zorgdragen voor een veilige omgeving door o.a. systematische controle op brandveiligheid, (voedsel)hygiëne en legionella, voldoende aanwezigheid BHV (bedrijfshulpverlening);
c. Het beschikbaar stellen van veilig interieur en verpleegmaterialen. 

Uiteraard hoort bij een gezonde organisatie ook het voeren van een financieel solide bedrijf. De verankering daarvan vindt onder meer plaats in de cyclus van begroting, rapportage en auditplan accountant.

Waarom staat ZorgAccent niet op de lijst van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurde najaar 2016 een vragenlijst naar instellingen die verpleeghuiszorg geven. Hierin stonden vragen over de kwaliteit van zorg. ZorgAccent staat niet op de lijst van IGZ omdat wij deelnemen aan het programma Waardigheid en Trots. Wij geven onder meer via onze website informatie over hoe wij kwaliteit en veiligheid leveren.

Hoe ziet dit alles er in de praktijk nu uit? Bekijk het E-zine voor mooie verhalen uit de praktijk van ZorgAccent!

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: